Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary Prohibition of Driving Order 2019

Notice ID: NP4382716

Notice effective from
1st August 2019 to 31st August 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Heol y Gogledd, Crosskeys

Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2019

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y rhan ganlynol o ffordd:

Heol y Gogledd, Crosskeys

Llwybrau Eraill:

Stryd Arian, Heol Twyncarn.

Bydd mynediad ar gael i gerddwyr ac i gerbydau'r

gwasanaethau brys.

Hyd:

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar ddydd Llun 12 Awst 2019. Mae'r Gorchymyn arfaethedig am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes body gwaith wedi'i gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir bydd y gwaith wedi'i gwblhau erbyn dydd Llun 19 Awst 2019.

Rheswm: Caniatau ar gyfer Atgyweirio Carthffosydd

Angen Gan: Alun Griffiths Contractors

Gwybodaeth: Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Dave Brown ar 01873 858278 yn ystod oriau swyddfa arferol. Neu

Dave.brown@alungriffiths.co.ukNorth Road, Crosskeys

Temporary Prohibition of Driving Order 2019

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles proceeding along the following section of road:

North Road, Crosskeys

Alternative Routes:

Silver Street, Twyncarn Road.

Access for pedestrians and Emergency Service

Vehicles will be maintained.

Duration:

The proposed Order is expected to commence on Monday 12th August 2019. The proposed order is for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that works will be completed by Monday 19th August 2019.

Reason: To Allow forSewer Repairs

Required By: Alun Griffiths Contractors

Information: Further information can be

obtained from Dave Brown on

01873 858278 during normal

office hours. Or

Dave.brown@alungriffiths.co.ukDyddiedig 1 Awst 2019 Dated 1st August 2019Marcus Lloyd Marcus LloydPennaeth Isadeiledd Head of InfrastructureTy Tredomen Tredomen HouseParc Tredomen Tredomen ParkYstrad Mynach Ystrad MynachHengoed HengoedCF82 7WF CF82 7WFAttachments

NP4382716.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices