Search for more Public Notices in your area
Traffic

Dyddiedig 30 Awst 2019 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Notice ID: NP4383108

Notice effective from
30th August 2019 to 29th September 2019

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council
Pont droed Cefn-y-pant Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2019
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd y llwybrau troed canlynol;
Pont droed Cefn-y-pant, Cefn-y-pant, Trecelyn
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 9 Medi 2019 am gyfnod nid yn fwy na chwe mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 26 Ionawr 2020.
Bydd llwybr arall ar gael drwy'r rhwydwaith priffyrdd lleol.
Mae angen y Gorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw i ganiatau i waith atgyweirio adeileddol gael ei
wneud i'rbont.
Gellir cael gwybodaeth bellach drwy ffonio 01443 815588 yn ystod oriau swyddfa arferol neu drwy e-bostio

HIGGSJ@CAERFFILI.GOV.UK


Dyddiedig 30 Awst 2019 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF
Pantside Footbridge Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2019
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along the following footpaths
Pantside Footbridge, Pantside Newbridge
The proposed Order is expected to commence on 9th September 2019 for a period not exceeding six months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 26th January 2020.
An alternative route will be available via the local highway network .
The Order is required by Caerphilly County Borough Council.
The reason for making the Order is to allow for structural repair works to the bridge.
Further information can be obtained by phoning
01443 815588 during normal office hours, or e-mailing

HIGGSJ@CAERPHJJXY.GOV.UK


Dated 30th August 2019
Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed
CF82 7WF

Attachments

NP4383108.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices