Search for more Public Notices in your area
Traffic

North Road, Crosskeys Temporary Prohibition of Driving Order 2019

Notice ID: NP4383206

Notice effective from
5th September 2019 to 5th October 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council
Heol y Gogledd, Crosskeys Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2019
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y rhan ganlynol o ffordd:
Stryd y Bont, Coed Duon
Llwybrau eraill:
Ar hyd Stryd y Bont, Teras y Parc, A4048, B4254, y Stryd Fawr a Stryd y Bont, Coed Duon.
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr. Bydd mynediad ar gael i gerbydau'r gwasanaethau brys.
Hyd:
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar ddydd Llun 24 Medi 2019. Mae'r Gorchymyn arfaethedig am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.
Rheswm: Er mwyn
atgyweirio'rbont.
Angen gan: Streetworks Civil
Engineering Limited
Gwybodaeth: Gellir cael gwybodaeth bellach gan John Paul Hayes ar 01454 228667 yn ystod oriau swyddfa arferol. Neu

Johnpaul@streetworksce.co.uk


North Road, Crosskeys Temporary Prohibition of Driving Order 2019
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles along the following section of road:
Bridge Street Blackwood.
Alternative Routes:
Via Bridge Street, Park Terrace, A4048, B4254 High Street and Bridge Street Blackwood
Access for pedestrians will be maintained. Emergency Services Vehicle access will be allowed.
Duration:
The proposed Order is expected to commence on Monday 9th September 2019. The proposed Order is for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier.
Reason:
To Allow for Bridge Repairs
Required By: Streetworks Civil
Engineering Limited
Information: Further information can be
obtained from John Paul Hayes on 01454 228667 during normal office hours. Or

Johnpaul@streetworksce.co.uk


Dyddiedig 5 Medi 2019 Dated 5th September 2019

Marcus Lloyd Marcus Lloyd

Pennaeth Isadeiledd Head of Infrastructure

Ty Tredomen Tredomen House

Parc Tredomen Tredomen Park

Ystrad Mynach Ystrad Mynach

Hengoed Hengoed

CF82 7WF CF82 7WF

Attachments

NP4383206.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices