Search for more Public Notices in your area
Traffic

Dyddiedig 6 Medi 2019 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Notice ID: NP4383216

Notice effective from
6th September 2019 to 6th October 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Pont droed Cefn-y-pant, Cefn-y-pant, Trecelyn Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd y llwybrau troed canlynol:

Pont droed Cefn-y-pant, Cefn-y-pant, Trecelyn

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 9 Medi 2019 am gyfnod nid yn fwy na chwe mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 26 Ionawr 2020.

Bydd llwybr arall ar gael drwy'r rhwydwaith priffyrdd lleol.

Mae angen y Gorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw i ganiatau i waith atgyweirio adeileddol gael ei wneud i'r bont.

Gellir cael gwybodaeth bellach drwy ffonio 01443 815588 yn ystod oriau swyddfa arferol, neu drwy e-bostio

HIGGSJ@CAERFFILI.GOV.UKDyddiedig 6 Medi 2019 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Pantside Footbridge, Pantside Newbridge Prohibition of Pedestrians Order 2019

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along the following footpaths:

Pantside Footbridge, Pantside Newbridge.

The proposed Order is expected to commence on 9th September 2019 for a period not exceeding six months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 26th January 2020.

An alternative route will be available via the local highway network.

The Order is required by Caerphilly County Borough Council.

The reason for making the Order is to allow for structural repair works to the bridge.

Further information can be obtained via 01443 815588 during normal office hours or e-mailing

HIGGSJ@CAERPHILLY.GOV

. UK

Dated 6th September 2019 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4383216.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices