Search for more Public Notices in your area
Traffic

Chartist Bridge, Sirhowy Enterprise Way By-Pass & Woodfieldside Roundabout Blackwood Temporary Prohibition of Driving Order 2019 High Street Blackwood & Kendon Hill Crumlin Temporary Suspension of Weight Limit Order

Notice ID: NP4383523

Notice effective from
27th September 2019 to 27th October 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Pont y Siartwyr, Ffordd Menter Sirhywi (Ffordd Osgoi) a Chylchfan Maes-y-coed, Coed Duon Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2019 Y Stryd Fawr, Coed Duon a Bryn Kendon, Crymlyn Gorchymyn Atal Terfyn Pwysau Dros Dro

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o gyflwyno cau ffyrdd dros dro ac atal terfyn pwysau dros dro ar y ffyrdd canlynol am y cyfnodau a nodir:

Cau 1: Ffordd Menter Sirhywi o Gylchfan Penmaen i Gylchfan Maes-y-coed, Coed Duon.

Bydd y terfyn pwysau 7.5 tunnell ar y B4251, y Stryd Fawr, yn cael ei ddirymu drwy gydol y cau.

Llwybr Amgen: drwy'r B4254, y B4251, y Stryd Fawr a'r A4048.

drwy'r B4254, y B4251, y Stryd Fawr a'r A4048.

Cau 2: Pont y Siartwyr a Chylchfan Parc Busnes Oakdale, Coed Duon.

Llwybr Amgen: drwy Heol Sunnybank, Heol Twyn-y-ffald, Heol y Waun Fawr, yr A469 Heol Caerdydd, yr A4049 Heol Pengam, y B4511 Heol Bedwellte a'r A4048."

Cau 3: Pont y Siartwyr a Chylchfan Cwm Gelli, Coed Duon.

Bydd y terfyn pwysau 18.5 tunnell ar Heol Kendon yn cael ei ddirymu drwy gydol y cau.

Llwybr Amgen: drwy'r B4251, Rhiw Iard-y-glo, Heol Kendon, yr A467, yr A472 a'r A4048.

Hyd:

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 7 Hydref 2019. Mae'r Gorchymyn arfaethedig am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith wedi'i gwblhau yn ystod yr wythnos 7-13 Hydref 2019 fel a ganlyn:

7-13

7pm nos Lun 7 i 7am bore Mawrth 8 Hydref - Cau 1

7pm nos Lun 8 i 7am bore Mercher 9 Hydref - Cau 1

7pm nos Fercher 9 i 7am bore Iau 10 Hydref - Cau 1

7pm nos Iau 10 i 7am bore Gwener 11 Hydref - Cau 2 (Bydd yn newid i Gau 3 gyda'r nos)

7pm nos Wener 11 i 7am bore Sadwrn 12 Hydref - Cau 2

7pm nos Sadwrn 12 i 7am bore Sul 13 - Cau 3

7pm nos Sul 13 i 7am bore Llun 14 Hydref Cau 3

Bydd mynediad ar gael i gerddwyr. Caniateir mynediad i gerbydau Gwasanaethau Brys.

Rheswm: I ganiatau ar gyfer Gwaith Ail-wynebu.

Required By: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Information: Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Ian Shephard/Chris Evans ar 01443 815588 yn ystod oriau swyddfa arferol. Neu

peirianneg@caerffili.gov.ukChartist Bridge, Sirhowy Enterprise Way By-Pass & Woodfieldside Roundabout Blackwood Temporary Prohibition of Driving Order 2019 High Street Blackwood & Kendon Hill Crumlin Temporary Suspension of Weight Limit Order

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order, the effect of which will be to introduce a Temporary road closure and Suspension of Weight Limit on the following Roads for the periods indicated:

Closure 1: Sirhowy Enterprise Way from Penmaen Roundabout to Woodfieldside Roundabout Blackwood.

The 7.5 tonne weight limit on B4251 High Street will be revoked for the duration of the closure.

Alternative Route: via B4254, B4251, High Street and A4048.

Closure 2: Chartist Bridge and Oakdale Business Park Roundabout, Blackwood.

Alternative Route: via Sunnybank Road, Twynffald Road,

Waun Fawr Road, A469 Cardiff Road, A4049 Pengam Road,

B4511 Bedwellty Road and A4048.

Closure 3: Chartist Bridge & Cwmgelli Roundabout Blackwood.

The 18.5 tonne weight limit on Kendon Road will be revoked for the duration of the closure.

Alternative Route: via B4251, Yard Coal Rise, Kendon Road, A467.A472andA4048.

Duration:

The proposed Order is expected to commence on 7th October 2019. The proposed Order is for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated the works will be completed over the week of 7th -13th October 2019 as follows:

7pm Monday 7th to 7am Tuesday 8th October - Closure 1

7pm Tuesday 8th to 7am Wednesday 9th October - Closure 1

7pm Wednesday 9th to 7am Thursday 10th October - Closure 1

7pm Thursday 10th to 7am Friday 11th October - Closure 2 (Will switch to Closure 3 overnight)

7pm Friday 11th to 7am Saturday 12th October - Closure 2

7pm Saturday 12th to 7am Sunday 13th October - Closure 3

7pm Sunday 13th to 7am Monday 14th October Closure 3

Access for pedestrians will be maintained. Emergency Services Vehicle access will be allowed.

Reason: To Allow for Resurfacing Works.Required By: Caerphilly County Borough Council

Information: Further information can be obtained from

Ian Shephard/Chris Evans on 01443 815588

during normal office hours.

Or

engineering@caerphilly.gov.ukDyddiedig 27 Medi 2019 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Dated 27th September 2019

Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4383523.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices