Search for more Public Notices in your area
Traffic

Footpaths numbers 134 and 135 Abercarn Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2019

Notice ID: NP4383637

Notice effective from
3rd October 2019 to 2nd November 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Llwybrau Troed 134 a 135, Abercarn Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2019

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd:

Y rhan honno o lwybrau troed 134 a 135 yng nghefn Clos Pen-y-cae, Abercarn.Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig ddod i rym ar 10 Hydref 2019 am gyfnod nid yn fwy na chwe mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau erbyn 31 Mawrth 2020.

Bydd llwybr arall ar gael drwy lwybrau troed 131 a 132.

Mae angen yr Orchymyn gan 'Jehu Project Services'.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau i Jehu Project Services gynnal gwaith adeiladu.Gellir cael gwybodaeth bellach drwy ffonio 01656 644500 neu e-bostio vince.alm@jehu.

co.uk

yn ystod oriau swyddfa arferol.

Dyddiedig 3 Hydref 2019 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Footpaths numbers 134 and 135 Abercarn Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2019

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along the following:

That section of Footpath Number 134 and 135 at the rear of Pen Y Cae Close Abercarn.

The proposed Order is expected to commence on 10th October 2019 for a period not exceeding six months or until the works have been completed whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 31st March 2020.

An alternative route will be available via Footpaths 131 and 132.

The Order is required by Jehu Project Services.

The reason for making the Order is to allow for Jehu Project Services to carry out Construction works.

Further information can be obtained via 01656 644500 or by email

vince.alm@jehu.co.uk

during normal office hours.

Dated 3rd October 2019

Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4383637.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices