Search for more Public Notices in your area
Traffic

Footpaths Numbers 134 and 135 Abercarn Prohibition of Pedestrians Order 2019

Notice ID: NP4383638

Notice effective from
10th October 2019 to 9th November 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council
Llwybrau Troed 134 a 135, Abercarn Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr 2019
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd y canlynol:
Y rhan honno o lwybrau troed 134 a 135 yng nghefn Clos Pen-y-cae, Abercarn.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 10 Hydref 2019 am gyfnod nid yn fwy na chwe mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau erbyn 31 Mawrth 2020.
Bydd llwybr arall ar gael drwy lwybrau troed 131 a 132.
Mae angen yr Orchymyn gan 'Jehu Project Services'.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau i Jehu Project Services gynnal gwaith adeiladu.

Gellir cael gwybodaeth bellach drwy ffonio 01656 644500 neu e-bostio vince.alm@jehu.

co.uk

yn ystod oriau swyddfa arferol.
Footpaths Numbers 134 and 135 Abercarn Prohibition of Pedestrians Order 2019
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along the following:
That section of Footpath Number 134 and 135 at the rear of Pen Y Cae Close Abercarn.
The proposed Order is expected to commence on 10th October 2019 for a period not exceeding six months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 31st March 2020.
An alternative route will be available via Footpaths 131 and 132.
The Order is required by Jehu Project Services.
The reason for making the Order is to allow for Jehu Project Services to carry out Construction works.
Further information can be obtained via 01656 644500 or by email

vince.alm@jehu.co.uk

during normal office hours.
Dyddiedig 10 Hydref 2019 Dated 10th October 2019

Marcus Lloyd Marcus Lloyd

Pennaeth Isadeiledd Head of Infrastructure

Ty Tredomen Tredomen House

Parc Tredomen Tredomen Park

Ystrad Mynach Ystrad Mynach

Hengoed Hengoed

CF82 7WF CF82 7WF

Attachments

NP4383638.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices