Search for more Public Notices in your area
Traffic

Gordon Road to Coronation Road Rear Lane, Blackwood One-Way Traffic Order 2019

Notice ID: NP4383786

Notice effective from
17th October 2019 to 16th November 2019

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Heol Gordon i Lon Gefn Heol y Coroni, Coed Duon Gorchymyn Traffig Unffordd 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill ac ar 61 ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu, yn bwriadu gwneud y Gorchmynion uchod a fydd a'r effaith o:

Caniatau traffig unffordd yn unig ar y lon o'r man sy'n gyfagos i eiddo rhif 50 Heol Gordon i'r man sy'n gyfagos i eiddo rhif 72 Heol y Coroni, Coed Duon.

Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn arfaethedig, datganiad gan y Cyngor o'i resymau dros wneud y Gorchymyn a mapiau'n dangos rhannau'r ffyrdd dan sylw, yn swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (cyfeiriad isod) yn ystod oriau gwaith arferol (dydd Llun i ddydd Gwener).

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth yr Isadran Rheoli Traffig ar rif ffon 01443 866546.

Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i'r Gorchymyn arfaethedig ynghyd a'i sail, yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad isod erbyn 7 Tachwedd 2019. Gall yr ohebiaeth gael ei datgelu yn unol a gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Gordon Road to Coronation Road Rear Lane, Blackwood One-Way Traffic Order 2019

NOTICE is hereby given that the Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulations Act 1984 and all other enabling powers and after consulting with the Chief Officer of Police propose to make the above Orders the effect of which will be to:

Allow one-way traffic only on the lane from adjacent to property number 50 Gordon Road to adjacent to property number 72 Coronation Road, Blackwood.

A copy of the proposed Order, a statement of the Council's reasons for making the Order and maps showing the affected lengths of roads may be inspected at the offices of Caerphilly County Borough Council (address shown below) during normal office hours (Monday to Friday).

Further information can be obtained from the Traffic Management Section, telephone

01443 866546.

Any objection to the proposed Order with the grounds for making it should be made in writing to the address below by 7 th November 2019. Correspondence may be disclosed as required by the Freedom of Information Act 2000.

Dyddiedig 17 Hydref 2019 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Dated 17th October 2019 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Attachments

NP4383786.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices