Search for more Public Notices in your area
Planning

Notice of Making Public Path Diversion Order

Notice ID: NP4383879

Notice effective from
24th October 2019 to 23rd November 2019

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Hysbysiad Gwneud Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Adran 257 a Pharagraff 1 o Atodlen 14

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerfflli

Plwyf Mynyddislwyn Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 42

Gwnaed y Gorchymyn uchod ar 15 Hydref 2019. Effaith y Gorchymyn fydd gwyro'r llwybrau troed cyhoeddus sy'n rhedeg o bwynt ar Lon Cwrs Golff Oakdale (Lon Cyncoed gynt) i bwynt sy'n terfynu ar Ffin y Cyngor DosbarthTrefol a chreu llwybr troed amgen sy'n mynd o bwynt ar Lon Cwrs Golff Oakdale i'r un pwynt terfynu ar Ffin y Cyngor Dosbarth Trefol fel y dangosir ar Fap y Gorchymyn.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn yn Nhy Penallta (cyfeiriad isod) yn rhad ac am ddim yn ystod oriau swyddfa. Gellir prynu copi'au o'r Gorchymyn a'r Map yno am £1.00. Gall unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau ynghylch y Gorchymyn gael eu hanfon neu eu cyflwyno yn ysgrifenedig i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol nid yn hwyrach na 22 Tachwedd 2019. Nodwch y rhesymau dros eu gwneud.

Os na wneir sylwadau neu wrthwynebiadau o'r fath, neu os tynnir yn ol unrhyw rai a wnaed, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gadarnhau bod y Gorchymyn yn Orchymyn diwrthwynebiad. Os anfonir y Gorchymyn at Weinidogion Cymru am gadarnhad, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau na chawsant eu tynnu yn ol yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.

Notice of Making Public Path Diversion Order

Town and Country Planning Act 1990, Section 257 and Paragraph 1 of Schedule 14

The Caerphilly County Borough Council Parish of Mynyddislwyn Public Footpath No 42

The above Order was made on 15th day of October 2019. The effect of the Order will be to divert the public footpaths running from a point on Oakdale Golf Course Lane (formerly Cyncoed Lane) to a point terminating on the U.D.C. Boundary and create an alternative footpath instead running from an alternative point on Oakdale Golf Course Lane to the same termination point on the U.D.C. Boundary as shown on the Order Map.

A copy of the Order and the Order Map may be seen at Penallta House (address below) free of charge during office hours. Copies of the Order and map may be bought there at a price of £1.00. Any representation about or objection to the order may be sent or delivered in writing addressed to Head of Legal Services not later than 22nd November 2019. Please state the grounds on which it is made.

If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, Caerphilly County Borough Council may itself confirm the Order as an unopposed Order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations or objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.

Dyddiedig 24 Hydref 2019

Robert Tranter

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

a Swyddog Monitro

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Ty Penallta

Parc Tredomen

Ystrad Mynach

Hengoed

CF82 7PG

Dated 24th October 2019

Robert Tranter Head of Legal Services & Monitoring Officer Caerphilly County Borough Council Penallta House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7PG

Attachments

NP4383879.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices