Search for more Public Notices in your area
Traffic

Dyddiedig 31 Hydref 2019 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Notice ID: NP4383957

Notice effective from
31st October 2019 to 30th November 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Y Stryd Fawr, Crosskeys Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2019

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o gyflwyno cau ffyrdd dros dro ar Y Stryd Fawr, Crosskeys, am y cyfnodau a nodir:

23:35 i 05:45 Cau'r ffordd dros nos

- 11 Tachwedd tan 15 Tachwedd23:35 i 05:45 Cau'r ffordd dros nos

- 18 Tachwedd tan 22 Tachwedd23:35 i 05:45 Cau'r ffordd dros nos

- 25 Tachwedd tan 29 Tachwedd23:35 i 05:45 Cau'r ffordd dros nos

- 2 Rhagfyr tan 6 Rhagfyr23:35 i 05:45 Cau'r ffordd dros nos

- 9 Rhagfyr tan 13 RhagfyrLlwybrau Eraill:

B4591 Y Stryd Fawr, Heol Twyncarn, A467, B4591 Y Stryd Fawr.

Hyd:

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig ddechrau ar ddydd Llun 11 Tachwedd 2019. Mae'r Gorchymyn arfaethedig am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei wneud yn ystod yr wythnosau canlynol: dydd Llun 11 Tachwedd - dydd Gwener 15 Rhagfyr 2019.

Bydd mynediad ar gael i gerddwyr. Bydd mynediad ar gael i gerbydau'r gwasanaethau brys. Ni fydd mynediad i breswylwyr.

Rheswm: Galluogi gwaith ar y bont rheilffordd.

Angen gan: Forest Traffic Services

Gwybodaeth: Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Jake Willis ar 01443 815588 yn ystod oriau swyddfa arferol neu

jwillis@forestsupportservices.co.ukDyddiedig 31 Hydref 2019 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

High Street, Crosskeys Temporary Prohibition of Driving Order 2019

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to introduce a Temporary road closure on the High Street, Crosskeys for the periods indicated:

23:35 to 05:45 Overnight Closures

- 11th November to 15th November23:35 to 05:45 Overnight Closures

- 18th November to 22nd November23:35 to 05:45 Overnight Closures

- 25th November to 29th November23:35 to 05:45 Overnight Closures

- 2nd December to 6th December23:35 to 05:45 Overnight Closures

- 9th December to 13th DecemberAlternative Routes:

B4591 High Street, Twyncarn Road, A467, B4591 High Street

Duration:

The proposed Order is expected to commence on Monday 11th November 2019. The proposed Order is for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated the works will be completed over the weeks of Monday 11th November -Friday 13th December 2019.

Access for pedestrians will be maintained. Emergency Services Vehicle access will be allowed. No ResidentAccess

Reason: To Allow forRailway Bridge Works.

Required By: Forest Traffic Services

Information: Further information can be obtained from Jake Willis on

01633 284700 during normal

office hours. Or

jwillis@forestsupportservices.co.ukDated 31st October 2019 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4383957.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices