Search for more Public Notices in your area
Traffic

B4251 Gelligroes to Ynysddu Temporary Prohibition of Driving Order 2019

Notice ID: NP4384027

Notice effective from
7th November 2019 to 7th December 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

B4251 Gelll-groes i Ynys-ddu Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2019

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o gyflwyno cau ffyrdd dros dro ar y rhan ganlynol o'r ffordd:

B4251 Pen Gogleddol pentref Ynys-ddu i'w gyffordd a Heol Heolddu

Llwybr Amgen:

A472,A467, B4251

Hyd:

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig ddechrau ar 15 Tachwedd 2019. Mae'r Gorchymyn arfaethedig am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.

Bydd mynediad ar gyfer y gwasanaethau brys yn cael ei gynnal. Dim mynediad i gerddwyr.

Rheswm:

Gwneud gwaith draenio ac arwyneb.

Mae'n ofynnol gan:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerfflli

Gwybodaeth:

Gellir cael mwy o wybodaeth oddi wrth Ian Pearce ar rif ffon 01873 857211 neu

ian.pearce@alungriffiths.co.uk

yn ystod oriau swyddfa arferol.

B4251 Gelligroes to Ynysddu Temporary Prohibition of Driving Order 2019

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to introduce a Temporary road closure on the following length of road:

B4251 North end of Ynysddu village to its junction with Heolddu Road

Alternative Route:

A472,A467, B4251

Duration:

The proposed Order is expected to commence on 15th November 2019. The proposed Order is for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier.

Access for emergency service vehicles will be maintained. No pedestrian access.

Reason:

To carry out drainage and surface works. Required By:

Caerphilly County Borough Council Information:

Further information can be obtained from Ian Pearce on telephone number 01873 857211 or

ian.pearce@alungriffiths.co.uk

during normal office hours.

Dyddiedig 7 Tachwedd 2019

Marcus Lloyd

Pennaeth Isadeiledd

Ty Tredomen

Parc Tredomen

Ystrad Mynach

Hengoed

CF82 7WF

Dated 7th November 2019 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4384027.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices