Search for more Public Notices in your area
Traffic

Caerphilly County Borough Council

Notice ID: NEW1455376

Notice effective from
12th November 2019 to 12th December 2019

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI
Llwybrau troed 263,72,73,74,76,77,78 Mynyddislwyn

63,72,73,74,76,77,78,81,84,82,85 Rhisga.
Llwybrau ceffylau 61,62 a 64

Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2019
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerfflli wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd:
Y rhan honno o lwybrau troed rhifau FP268.63, 72,73,74,76,77,78,81,84,82,85. Llwybrau ceffylau cilffyrdd 61,62 a 64.

Bydd y llwybr amgen i gerddwyr ar gael ar hyd llwybrau cyfagos.
Bydd y Gorchymyn dros dro yn weithredol
0 ddydd Mercher 20 Tachwedd 2019 hyd at uchafswm o chwe mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau.

ddydd Mercher 20 Tachwedd 2019 hyd at uchafswm o chwe mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau.
Cyfoeth Naturiol Cymru sydd angen eu cau.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniauiu

1 Cyfoeth Naturiol Cymru reoli diogelwch y cyhoedd yn ystod gweithrediadau cynaeafu.

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi with Jim Hepburn ar 07583 090414 yn ystod oriau swyddfa arferol neu

jamesJiepburn@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk


Dyddiedig 12 Tachwedd 2019
Marcus Lloyd
Pennaeth Isadeiledd
Ty Tredomen
Pare Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF

CAERPHILLY COUNTY BOROUGH COUNCIL
Footpaths 268 Mynyddislwyn 63,72,73,74,76,77,78,81,84,82,85 Risca. Bridleways 61,62 & 64

Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2019
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under die Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along:
That section of Footpath Numbers FP268, 63,72,73,74,76,77,78,81,84,82,85. Bridleways Byway's 61,62,&64.
The alternative route for pedestrians will be available via the adjacent footpaths.
The temporary Order will be effective from Wednesday 20th November 2019 up to a maximum duration of six months or until the works are completed.
The closure is required by Natural Resources Wales.
The reason for making the Order is for Natural Resources Wales to allow the management of public safety during harvesting operations.
Further information can be obtained from Jim Hepburn on 07583 090414 during normal office hours or

jamesiepbum@cyfoetrmaturiolcymru.gov.uk


Dated 12th November 2019
Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF827WF

Attachments

NEW1455376.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices