Search for more Public Notices in your area
Traffic

B4251 Ynysddu to Wyllie 40mph Speed Limit Order 2020

Notice ID: NEW1985604

Notice effective from
29th January 2021 to 28th February 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Gorchymyn Terfyn Cyflymder 40mya B4251 Ynys-Ddu i Wyllie 2020

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei holl bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill, ac ar 61 ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu, wedi gwneud gorchymyn a fydd a'r effaith o:-

Diwygio'r terfyn cyflymder cenedlaethol presennol ar B4251 Ynys-ddu i Wyllie i derfyn cyflymder 40mya o'r rhan 30mya bresennol ym rnhentref Ynys-ddu i'r terfyn cyflymder 40mya presennol i'r de o gyffordd Wyllie.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 Chwefror 2021.

Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn, neu unrhyw un neu ragor o'r darpariaethau a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, ar y sail na chydymffurfir ag unrhyw un neu ragor o ofynion y Ddeddf honno a wnaed o dani mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch wneud hynny i'r Llys o fewn chwe wythnos i'r dyddiad isod.

Dyddiedig 29 Ionawr 2021 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Pare Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

B4251 Ynysddu to Wyllie 40mph Speed Limit Order 2020

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consulting with the Chief Officer of Police have made an Order the effect of which is to:-

Amend the existing national speed limit on B4251 Ynysddu to Wyllie to a 40mph speed limit from the existing 30mph section in the village of Ynysddu to the existing 40mph speed limit south of the Wyllie junction.

The Order shall come into operation on 1st February 2021.

If you wish to question the validity of the Order or of any of the provisions in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984 on the grounds that any requirement of that Act made under it has not been complied with in relation to the Order you may within six weeks of the date hereof apply to the Court for this purpose.

Dated 29th January 2021 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Attachments

NEW1985604.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices