Search for more Public Notices in your area
Traffic

Dyddiedig 5 Chwefror 2021 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Pare Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Notice ID: NEW1992613

Notice effective from
5th February 2021 to 7th March 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Cau llwybr troed -Pont Afon y Lleuad Lawn, Crosskeys Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2021

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a°r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd arhyd:

Y rhan honno o'r llwybr troed - Pont Afon y Lleuad Lawn, Crosskeys, yng nghymuned Crosskeys.Ni fydd mynediad ar gael i'r gwasanaethau brys, cerddwyr, na beicwyr. Nid oes llwybr arall.

Bydd y Gorchymyn dros dro yn weithredol o ddydd Iau 11 Chwefror 2021 am gyfnod nid yn fwy na chwe mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau.

Mae'r cau yn ofynnol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau gwaith atgyweirio hanfodol i'r bont.Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Lazaro Raposo ar 01443 866598 neu e-bostio raposol®

caerffili.gov.uk

yn ystod oriau swyddfa arferol.

Dyddiedig 5 Chwefror 2021 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Pare Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Footpath Closure -Full Moon River Bridge, Crosskeys Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2021

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along:

That section of Footpath - Full Moon River Bridge, Crosskeys in the Community of Crosskeys.

Access for Emergency Services pedestrians or cycle access will not be maintained. There is no alternative route.

The temporary Order will be effective from Thursday 11th February 2021 up to a maximum duration of six months or until the works are completed.

The closure is required by Caerphilly County Borough Council.

The reason for making the Order is to allow essential bridge repairs.

Further information can be obtained from Lazaro Raposo on 01443 866598 or email

raposol@caerphilly.gov.uk

during normal office hours.

Dated 5th February 2021 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Attachments

NEW1992613.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices