Search for more Public Notices in your area
Traffic

A467 Newbridge/Crumlin Temporary 20mph Speed Limit Order 2021

Notice ID: NEW2001251

Notice effective from
15th February 2021 to 17th March 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

A467 Trecelyn/Crymlyn Gorchymyn Cyfyngu Cyflymder 20mya Dros Dro 2021

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerfflli, wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd <i'r effaith o leihau'r terfyn cyflymder i gerbydau sy'n mynd ar hyd:

Yr A467 rhwng Trecelyn a Chrymlyn, 334m i'r de o garej Shell a 240m i'r gogledd o gyffordd ffatri Axiom, am bellter o tua 100 metr.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 23 Chwefror 2021 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau. Disgwylir i hyn fod ar 26 Mawrth 2021.

Nid oes llwybr arall.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau ar gyfer adeiladu siambr mewnfa cwlfert dwfn newydd.

Mae'r Gorchymyn yn ofynnol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Gellir cael ragor o wybodaeth gan Donald Grewar, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn uniongyrchol ar 01443 815588 neu drwy e-bostio

grewad@caerffili.gov.uk

yn ystod oriau swyddfa arferol.

Dyddiedig 15 Chwefror 2021

Marcus Lloyd

Pennaeth Isadeiledd

Ty Tredomen

Pare Tredomen

Ystrad Mynach

Hengoed

CF82 7WF

A467 Newbridge/Crumlin Temporary 20mph Speed Limit Order 2021

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to reduce the speed limit for vehicles proceeding along:

The A467 between Newbridge and Cnimlin, 334m South of the shell garage and 240m North of the Axiom Factory junction, for a distance of approximately 100 metres.

The proposed Order is expected to commence on 23rd February 2021 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, which is expected to be the 26th March 2021.

There is no alternative route.

The reason for making the Order is to allow for construction of a replacement deep culvert inlet chamber.

The Order is required by Caerphilly County Borough Council.

Further information can be obtained from Donald Grewar of Caerphilly County Borough Council directly on 01443 815588 or by email via

grewad@caerphilly.gov.uk

during normal office hours.

Dated 15th February 2021 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF827WF

Attachments

NEW2001251.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices