Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pont Lawrence Lane, Cwmfelinfach Temporary Prohibition of Driving Order 2021

Notice ID: NEW2016377

Notice effective from
3rd March 2021 to 2nd April 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council
Pont Lawrence Lane, Cwmfelin-fach Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2021
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd:
Pont Lawrence Lane, Cwmfelin-fach.
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 16 Mawrth 2021 am gyfhod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 30 Mehefin 2021.
Bydd Uwybr arall ar gael trwy B4591 Blackvein Road, Crosskeys.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau ar gyfer atgyweiriadau ymsuddiant.
Mae angen y gorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Gellir cael rhagor o wybodaeth oddi wrth Donald Grewar, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar

grewad@caerffili.gov.uk

neu rif ffon 01443 815588 yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dyddiedig 3 Mawrth 2021 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Pare Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF
Pont Lawrence Lane, Cwmfelinfach Temporary Prohibition of Driving Order 2021
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along:
Pont Lawrence Lane, Cwmfelinfach.
The proposed Order is expected to commence on 16th March 2021 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 30th June 2021.
An alternative route will be available via B4591 Blackvein Road, Crosskeys.
The reason for making the Order is to allow for subsidence repairs.
The order is required by Caerphilly County Borough Council.
Further information can be obtained from Donald Grewar of Caerphilly County Borough Council via

grewad@caerphilly.gov.uk

or 01443 815588 during normal office hours.
Dated 3rd March 2021 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Attachments

NEW2016377.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices