Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A4042 TRUNK ROAD (LITTLE MILL, WEST OF USK TO HARDWICK ROUNDABOUT, MONMOUTHSHIRE) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 202-

Notice ID: NEW2090000

Notice effective from
19th May 2021 to 18th June 2021

HYSBYSIAD STATUDOL
I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A4042 (LITTLE MILL, MAN I'R GORLLEWIN O FRYNBUGA I GYLCHFAN HARDWICK, SIR FYNWY)
(GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) 202-
Mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A4042, neu gerllaw iddi, yn Sir Fynwy.
Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gwahardd dros dro bob cerbyd (ac eithrio'r rhai a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys neu ar gyfer y gwaith), rhag mynd ar y darnau o gefnffordd yr A4042 a bennir yr Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn. Disgrifir y llwybrau eraill yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn.
Disgwylir y bydd y gwaharddiad, y codir arwyddion priodol yn ei gylch, mewn grym ac yn weithredol yr ysbeidiol dros nos (20:00 o'r gloch i 06:00 o'r gloch) o 4 Mehefin 2021 i 7 Mehefin 2021 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol.
Dim ond yn ystod yr amseroedd a'r dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig fod yn weithredol. Er hynny, bydd yn parhau'n ddilys am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf rhag ofn y bydd angen ailamserlennu'r gwaith neu wneud gwarth canlyniadol neu waith arall. Bydd hysbysiad ymlaen Haw am unrhyw newidiadau i'r amseroedd a'r dyddiadau yn cael ei arddangos cyn gwneud unrhyw waith a ailamserlennir.
J SADDLER, Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru

ATODLEN 1
Gwahardd Cerbydau Dros Dro

Y darn o'r gefnffordd sy'n ymestyn o bwynt 162 o fetrau i'r gogledd o Gyffordd Little Mill yr A472 hyd at bwynt 40 o fetrau i'r de o ganolbwynt Cylchfan Hardwick.

ATODLEN 2
Y Llwybrau Eraill

1. Y llwybr arall ar gyfer traffig trwodd sy'n dymuno teithio i'r gogledd ar yr A4042 o ben deheuol y darn o'r ffordd sydd ar gau fydd mynd ar yr A4042 i'r de i ymuno 9'r M4 wrth Gyffordd 25a (Grove Park), mynd i'r dwyrain i Gyffordd 24 (Cyfnewidfa Coldra) ac ar yr A449 i'r gogledd i Raglan ac yna mynd ar yr A40 i'r gorllewin i'r Fenni.

2. Y llwybr arall ar gyfer traffig nad yw'n draffig traffordd wrth Gyffordd 25a yr M4 (Grove Park) fydd mynd i'r de ar yr A4042 i Ffordd Brynbuga, yna ymuno 3 Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol yr A48 i'r dwyrain i Gyffordd 24 (Cyfnewidfa Coldra), ac yna dilyn y prif Iwybr dargyfeiriol uchod.

I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio tua'r de sy'n dymuno ymuno 3'r A4042 wrth ben gogleddol y darn o'r ffordd sydd ar gau.
Bydd llwythi annormal yn dilyn y llwybr arall yn rhan 1 uchod.
Sicrheir mynediad ar gyfer traffig lleol a dangosir arwyddion ar hyd yr A4042 hyd at y mannau y mae'r ffordd ar gau.
Caiff traffig ar ffyrdd ymyl a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol yr effeithir arnynt gan gau'r ffordd ei ddargyfeirio neu ei reoli drwy'r gwaith yn unol 3 gofynion yr Awdurdod Lleol perthnasol.


STATUTORY NOTICE
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov.wales

THE A4042 TRUNK ROAD (LITTLE MILL, WEST OF USK TO
HARDWICK ROUNDABOUT, MONMOUTHSHIRE) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 202-
The Welsh Ministers propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to undertake works on or near the A4042 trunk road in the County of Monmouthshire.
The effect of the proposed Order will be to temporarily prohibit all vehicles (other than those being used by the emergency services and for the works) from proceeding on the lengths of the A4042 trunk road specified in Schedule 1 to this Notice. The alternative routes are described in Schedule 2 to this Notice.
It is expected that the prohibition, which will be signed accordingly, will be in force and operate intermittently overnight (20:00 hours to 06:00 hours) from 4 June 2021 until 7 June 2021 or until the temporary traffic signs are permanently removed.
Although the proposed Order is only expected to operate during the times and dates specified above it will remain valid for a maximum period of 18 months as a contingency should the work need to be rescheduled or consequential or other work is required. Advance notice of any changes to times and dates will be displayed before any rescheduled work.
J SADDLER, Transport Welsh Government

SCHEDULE 1
Temporary Prohibition of Vehicles

The length of the trunk road that extends from a point 162 metres north of the A472 Little Mill Junction to a point 40 metres south of the centre point of Hardwick Roundabout.

SCHEDULE 2
Alternative Routes

1. The alternative route for through traffic wishing to travel north on the A4042 from the southern end of the closure will be via the southbound A4042 to join the M4 at Junction 25a (Grove Park), proceed eastbound to Junction 24 (Coldra Interchange) and northbound A449 to Raglan then westbound A40 to Abergavenny..

2. The alternative route for non-motorway traffic at the M4 Junction 25a (Grove Park) will be to continue southbound on the A4042 to Usk Way, then join the A48 Southern Distributor Road eastbound to Junction 24 (Coldra Interchange), then follow the main diversion route above.

Vice versa for southbound vehicles wishing to join the A4042 at the northern end of the closure.
Abnormal loads will follow the alternative route at part 1 above.
Access for local traffic will be maintained and signed along the A4042 up to the points of closure.
Traffic on the Local Authority maintained side roads affected by the closures will be diverted or managed through the works in accordance with the relevant Local Authority's requirements.

Attachments

NEW2090000.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices