Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (MILLBROOK LANE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021

Notice ID: NEW2091910

Notice effective from
24th May 2021 to 23rd June 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (MILLBROOK LANE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021
NOTICE Is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends, not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Millbrook Lane outside Reservoir House for a length of 300 metres, in both directions. The alternative route will be via Trostry Lane and Usk Road. The reason for making the order is to allow works to be carried out. The proposed order will be operative from 7 June 2021 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 9" August 2021. Pedestrian access will be maintained at all times and emergency vehicle access will be made quickly available. Access will be available for residents at all times. Enquiries should be sent to conveyancing.team®

newport.gov.ukDated: 24 May 2021
G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (MILLBROOK LANE, CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2021
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), mewn dim llai na 7 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn, yn bwriadu gwneud gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd Millbrook Lane y tu allan i Reservoir House am 300 metr, i'r ddau gyfeiriad. Y ffordd amgen i gerbydau fydd ar hyd Trostry Lane ac Usk Road. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw caniatau i waith gael ei wneud. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 7 Mehefin 2021 a bydd yn parhau i fod mewn grym am gyfnod heb fod yn hwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith a gynigir wedi'i gwblhau, pa un bynnag fydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 09 Awst 2021. Bydd mynediad i gerddwyr drwy'r adeg a chaiff cerbydau brys fynediad ar fyrder. Bydd mynediad i breswylwyr ar bob adeg. Dylid anfon ymholiadau at

conveyancing.team@newport.gov.uk


Dated: 24 Mai 2021
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2091910.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices