Search for more Public Notices in your area
Traffic

Gorchymyn Gwahardd Gyrru Temporary Prohibition of Dros Dro 2021 Driving Order 2021

Notice ID: NEW2111563

Notice effective from
11th June 2021 to 11th July 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council Twyn-gwyn Road, Mynyddislwyn Twyn Gwyn Road, Mynyddislwyn
Twyn-gwyn Road, Mynyddislwyn

Twyn Gwyn Road, Mynyddislwyn
Gorchymyn Gwahardd Gyrru Temporary Prohibition of Dros Dro 2021 Driving Order 2021

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd:-
Twyn-gwyn Road wrth y cyffyrdd a Ty-llwyd a Quarry Cottages.
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ddydd Llun 21 Mehefin 2021 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn dydd Llun 5 Gorffennaf2021.
Ni fydd mynediad ar gael i gerbydau'r gwasanaethau brys, preswylwyr na cherddwyr.
Bydd llwybr arall ar gael ar hyd llwybrau lleol ag arwyddion.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau gwaith cynnal sianel ddraenio.
Mae'r Gorchymyn yn ofynnol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Mark Jarvis ar 01983 857211 neu

mark.jarvis@alungriffiths.co.uk

yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dyddiedig 11 Mehefin 2021 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Pare Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along:-
Twyn Gwyn Road at its junctions with Ty-Llwyd and Quarry Cottages.
The proposed Order is expected to commence on Monday 21st June 2021 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by Monday 5th July 2021.
Emergency service vehicles and resident access and pedestrian will not be maintained.
An alternative route will be available via signed local roads.
The reason for making the Order is to allow for drainage channel maintenance.
The Order is required by Caerphilly County Borough Council.
Further information can be obtained from Mark Jarvis on 01983 857 211 or

mark.jarvis@alungriffiths.co.uk

during normal office hours.
Dated 11th June 2021 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Attachments

NEW2111563.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices