Search for more Public Notices in your area
Traffic

A4048, Pontilanfraith Temporary Prohibition of Driving Order 2021

Notice ID: NEW2239926

Notice effective from
29th October 2021 to 28th November 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council
A4048, Pontilanfraith  Temporary Prohibition of Driving Order 2021
A4048, Pontillan-fraith Gorchmyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2021

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), ynbwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, wneud Gorchymyn a fydd S'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd:-
A4048 rhwng y gylchfan ar B4251 y Stryd Fawr a'r gylchfan ar y B4251, Penmaen.
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar ddydd Llun 8 Tachwedd 2021 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 21 Tachwedd 2021.
Bydd llwybr arall ar gael ar hyd B4251 Newbridge Road, B4251 Commercial Street, B4251 Blackwood Road, B4254.
Bydd mynediad ar gael i gerbydau'r gwasanaethau brys. Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau gwaith ailwynebu'r ffordd gerbydau.
Mae angen y Gorchymyn ar Associated Asphalt Contracting Ltd.
Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Chris Burkett ar 07741 859526 neu

chris.burkett@associatedasphalt.biz

yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dyddiedig 29 Hydref 2021
Marcus Lloyd,
Pennaeth Isadeiledd,
Ty Tredomen, Pare Tredomen,
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along :-
A4048 from the roundabout at B4251 High Street and the roundabout at B4251 Penmaen.
The proposed Order is expected to commence on Monday 8th November 2021 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 21st November 2021.
An alternative route will be available via B4251 Newbridge Road, B4251 Commercial Street, B4251 Blackwood Road, B4254.
Emergency vehicle access will be maintained. Pedestrian access will not be maintained.
The reason for making the Order is to allow for carriageway resurfacing works
The Order is required by Associated Asphalt Contracting Ltd.
Further information can be obtained from Chris Burkett on 07741 859526 or

chris.burkett@associatedasphalt.biz

during office hours.
Dated 29th October 2021
Marcus Lloyd,
Head of Infrastructure,
Tredomen House, Tredomen Park,
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Attachments

NEW2239926.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices