Search for more Public Notices in your area
General

Monmouthshire County Council

Notice ID: NEW2270633

Notice effective from
1st December 2021 to 31st December 2021

Monmouthshire County Council
Appointment of an Independent Member/s to the Standards Committee
* Are you a good listener?

* Are you inquisitive?

* Can you weigh up often conflicting evidence and reach an effective conclusion?

* Can you work as a team?

* Do you have respect for others and an understanding of diverse ethical issues?

* Do you have integrity and good character?

If the answer is yes to these would you like to become an independent Member of the Council's Standards Committee? It comprises 5 independent members, 3 County Councillors and a Community Council representative. The Standards Committee serves a vital role in maintaining the highest ethical standards at County and Community Council levels. Its functions include advising the Council and its members in the adoption, monitoring, operation, enforcement and review of various local codes of conduct and other ethical guidance. Unfortunately the following CANNOT in law be an independent member:
* a serving Councillor or Officer (or the spouse or civil partner of a Councillor or Officer) of Monmouthshire County Council, any other County or County Borough Council, a Fire Authority, a National Park Authority, or a Community/Town Council

* former Councillors or Officers of Monmouthshire County Council

* former Councillors or Officers of any other County or County Borough Council, Fire Authority or National Park Authority until at least one year after ceasing

to be a Councillor/Officer of that Authority.
The Council has further agreed that independent members should not have or have had significant previous dealings with the Council which might compromise their impartiality.
Independent members are appointed for a period of between 4 and 6 years and may be appointed for one further consecutive term. The Standards Committee meets at least twice per year although independent members will need to have flexibility as to availability since the Committee sometimes has to be called for unscheduled meetings at a few days' notice.
From May 2022, Independent members will be entitled to a fee of £210 for 4 hours and over and £105 for up to 4 hours and travel and subsistence payments as appropriate. The Chair of the committee (elected annually) will receive a fee of £268 for 4 hours and over and £134 for up to 4 hours.
For more information or
an informal chat,
please contact Matt Phillips,
Chief Officer People and Governance via

matthewphillips@monmouthshire.gov.uk

or
Tweet him OMattPhillipsMCC or the
Chair of the committee Richard Stow via

richardwstow@btconnect.com


An application form can be obtained from:

legal@monmouthshire.gov.uk

OR Legal Services -
Standards Committee Recruitment Monmouthshire County Council County Hall Rhadyr Usk NP15 1GA
Cyngor Sir Fynwy
Apwyntio Aelod/au Annibynnol i'r Pwyllgor Safonau
* A ydych yn wrandawr da?

* A ydych yn chwilfrydig?

* A ydych yn medru ystyried tystiolaeth sydd yn gwrthdaro gan ddod at gasgliad effeithiol?

* A ydych yn medru gweithio fel rhan o dim?

* A ydych yn parchu eraill a'n deall materion moesegol amrywiol?

* A ydych yn gymeriad da sydd a hygrededd?

Os mai 'ydw' yw'r ateb i'r cwestiynau yma, a hoffech ddod yn Aelod Annibynnol sy'n rhan o Bwyllgor Safonau'r Cyngor? Mae'n cynnwys 5 Aelod Annibynnol, 3 Cynghorydd Sir a chynrychiolydd ar ran y Cyngor Sir. Mae'r Pwyllgor Safonau yn chwarae rol hanfodol yn cynnal y safonau moesegol uchaf o ran y Cyngor Sir a'r Cynghorau Cymuned. Mae'r swyddogaethau yn cynnwys cynghori'r Cyngor a'r Aelodau ar fabwysiadu, monitro, gweithredu, gorfodi ac adolygu codau ymddygiad lleol amrywiol a chanllawiau moesegol eraill. Yn anffodus, yn 61 y gyfraith, NID yw'r bobl ganlynol yn medru bod yn Aelod Annibynnol:
* Cynghorydd neu Swyddog (neu unigolyn sy'n briod neu'n bartner sifil i Gynghorydd neu Swyddog) yng Nghyngor Sir Fynwy, unrhyw Gyngor Sir neu Gyngor Bwrdeistref Sirol arall, Awdurdod Tan, Awdurdod Pare Cenedlaethol, neu Gyngor Cymuned/Tref

* cyn Gynghorwyr neu Swyddogion a fu'n rhan o Gyngor Sir Fynwy

* cyn Gynghorwyr neu Swyddogion a fu'n rhan o unrhyw Gyngor Sir neu Gyngor Bwrdeistref Sirol, Awdurdod Tan neu Awdurdod Pare Cenedlaethol, a hynny tan eu bod wedi gadael eu rol fel Cynghorydd/ Swyddog am o leiaf blwyddyn.

Mae'r Cyngor wedi cytuno hefyd na ddylai'r Aelodau Annibynnol fod wedi delio neu yn delio cryn dipyn gyda'r Cyngor gan fod hyn o bosib yn medru effeithio ar eu didueddrwydd.
Mae Aelodau Annibynnol yn cael eu hapwyntio am gyfnod rhwng 4 a 6 mlynedd ac yn medru cael eu hapwyntio am un gyfnod pellach. Mae'r Pwyllgor Safonau yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn o leiaf ond bydd Aelodau Annibynnol angen bod yn hyblyg o ran eu hargaeledd gan fod y Pwyllgor weithiau angen cwrdd gydag ond rhai diwrnodau o rybudd.
O fis Mai 2022, bydd Aelodau Annibynnol yn gymwys i dderbyn ffi o £210 am 4 awr a mwy a £105 am hyd at 4 awr a Iwfans teithio a lluniaeth fel sydd yn briodol. Mae Cadeirydd y Pwyllgor (sydd yn cael ei ethol yn flynyddol) yn derbyn ffi o £268 am 4 awr a mwy a £134 am hyd at 4 awr.
Am fwy o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol, yna cysylltwch gyda Matt Phillips, Prif Swyddog ar gyfer Pobl a Llywodraethiant drwy e-bostio

matthewphillips@monmouthshire.gov.uk

neu mae modd danfon neges ato drwy gyfrwng Trydar ©MattPhillipsMCC neu rydych yn medru cysylltu gyda Chadeirydd y Pwyllgor Richard Stow drwy e-bostio

richardwstow@btconnect.com


Mae modd gofyn am ffurflen gais gan:

legal@monmouthshire.gov.uk

NEU Gwasanaethau Cyfreithiol -Recriwtio ar gyfer y Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Fynwy,
Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga NP15 1GA
Closing Date: 23rd December 2021
Dyddiad Cau: 23ain Rhagfyr 2021

Attachments

NEW2270633.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices