Search for more Public Notices in your area
British Solar Renewables Group
Planning

PUBLICITY AND CONSULTATION BEFORE APPLYING FOR PLANNING PERMISSION NOTICE UNDER ARTICLES 8 AND 9(2)

Notice ID: NEW2265484

Notice effective from
1st December 2021 to 31st December 2021

The Developments of National Significance (Procedure) (Wales) Order 2016 (as amended)
PUBLICITY AND CONSULTATION BEFORE APPLYING FOR PLANNING PERMISSION NOTICE UNDER ARTICLES 8 AND 9(2)
Purpose of this notice: this notice provides the opportunity to comment directly to the developer on a proposed Development of National Significance (DNS) prior to the submission of a planning application to the Welsh Ministers. Planning applications for DNS will be publicised by the Welsh Ministers and the relevant local planning authority; any comments provided in response to this notice will not prejudice your ability to make representations to the Welsh Ministers on any related DNS planning application. You should note that any comments submitted may be placed on the public file._
Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016
CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORI CYN GWNEUD CAIS AM GANIATAD CYNLLUNIO HYSBYSIAD O DAN ERTHYGLAU 8 A 9(2)
Diben yr hysbysiad hwn: mae'r hysbysiad hwn yn rhoi cyfle i wneud sylwadau yn uniongyrchol i'r datblygwr ynglyn a Datblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol (DAC) cyn bo cais am ganiatad cynllunio wedi ei gyflwyno i Weinidogion Cymru. Bydd ceisiadau cynllunio ar gyfer DAC yn cael eu hysbysebu gan Weinidogion Cymru a'r awdurdod cynllunio lleol perthnasol; ni fydd unrhyw sylwadau a ddarperir gennych wrth ymateb i'r hysbysiad hwn yn lleihau dim ar eich gallu i gyflwyno sylwadau i Weinidogion Cymru ar unrhyw gais cynllunio DAC cysylltiedig. Dylech nodi y gellir gosod unrhyw sylwadau a gyflwynir gennych yn y ffeil gyhoeddus.
Proposed development at:
Land near the village of Redwick, south east of Newport, Wales on the Caldicot Levels
I give notice that:
Rush Wall Solar Park Limited
is intending to apply to the Welsh Ministers for planning permission in respect of Development of National Significance which is:
Installation of a solar park on land near the village of Redwick, south east of Newport, Wales
And considers that the following secondary consents are connected to the proposed application and that a decision in respect of those consents is to be made or should be made by the Welsh Ministers:
None
You may inspect copies of:
? the proposed application;

? the plans; and

? other supporting documents

online at:

https://bsrenergy.com/rush-

wall-solar/
Datblygiad Arfaethedig yn:
Dir ger pentref Redwick, i'r de-ddwyrain o Gasnewydd, Cymru
Rwyf yn hysbysu bod:
Rush Wall Solar Park Limited
yn bwriadu gwneud cais i Weinidogion Cymru am ganiatad cynllunio mewn cysylltiad a Datblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol sydd:
Gosod pare solar ar dir ger pentref Redwick, i'r de-ddwyrain o Gasnewydd, Cymru
ac yn tybio bod y cydsyniadau eilaidd canlynol yn gysylltiedig a'r cais arfaethedig, a bod penderfyniad mewn cysylltiad S'r cydsyniadau hynny i gael ei wneud, neu y dylid ei wneud, gan Weinidogion Cy:
Dim
Gellwch archwilio coplau o'r canlynol:
? y cais arfaethedig;

? y planiau; a

? dogfennau ategol eraill

ar-lein yn:

https://bsrenergy.com/rush-

wall-solar/
Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwneud
sylwadau ynglyn a'r datblygiad arfaethedig hwn ysgrifennu at y ceisydd/yr asiant yn:
a
erbyn: Llofnod:
Dyddiad:

info@renplan.co.uk


35 And 35a The Maltings Lower Charlton Trading Estate, Shepton Mallet, Somerset, England, BA4 5QE
26ain lonawr 2022
Ben Lewis ar ran Renplan Ltd. (Asiant Cynllunio)
1af Rhagfyr2021
Anyone who wishes to make representations about this proposed development must write to the applicant/agent at:
By: ~

Signed:
Date:

info@renplan.co.uk


35 And 35a The Maltings Lower Charlton Trading Estate, Shepton Mallet, Somerset, England, BA4 5QE
26th January 2022
Ben Lewis on behalf of Renplan Ltd. (Planning Agent) 1st December 2021

Attachments

NEW2265484.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices