Search for more Public Notices in your area
Traffic

TRAFFIC REGULATION, SPEED LIMITS AND PARKING REGULATIONS (MISCELLANEOUS AMENDMENTS) ORDER 2021

Notice ID: NEW2285336

Notice effective from
15th December 2021 to 14th January 2022

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL

TRAFFIC REGULATION, SPEED LIMITS AND PARKING REGULATIONS (MISCELLANEOUS AMENDMENTS) ORDER 2021

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT on 7th

December 2021 Monmouthshire County Council (the Council") in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act") and all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III and Part IV of Schedule 9 of the Act made the following Order.

The Order will come into operation on 15th December 2021 and may be cited as the "Monmouthshire County Council Traffic Regulation, Speed Limits and Parking Regulations (Miscellaneous Amendments) Order 2021". The general effect and reasons for the order are detailed below. Statement of General Effect

The effect of the Order will be to change the title of The Monmouthshire County Council (Traffic and Speed Limit) Consolidation Order 2019 ("the Consolidation Order") to make it apparent that it also deals with Speed Limits and Parking. There are in addition amendments to definitions and the correction of small mistakes within the Consolidation Order. There is one small amendment to the Monmouthshire County Council Traffic and Speed Limit Consolidation Order 2019 (Amendment No. 1) Part 1. There is no change to the overall effects of either order.

Statement of Reasons

The Order is necessary to deal with various small mistakes and drafting errors within the Consolidation Order and Amendment No.1 Part 1 that only became apparent after making the Orders thereby ensuring that the meaning of the Orders is clear and that definitions are correct and accurate.

The Order is too extensive to be set out in this Notice - therefore the Order and Schedule may be examined by visiting the following webpage:

https://www.monmouthshire.gov

. uk/our-current-consultations/. Alternatively, it may be examined during normal office hours at County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA. If you wish to telephone to obtain further information, the number is 01633 644562.

If any person wishes to question the validity of this Order or of any of its provisions on the ground that it or they are not within the powers conferred by the Act, or that any requirement of the Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person may, within six weeks from the date of this notice apply for the purpose to the High Court.

Date: 15th December 2021. Mark Hand

Head of Placemaking, Housing, Highways, Flooding and Planning

Monmouthshire County Council

PO Box 106

Caldicot

Monmouthshire

NP26 9AN

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG, TERFYN CYFLYMDER A RHEOLIADAU PARCIO (DIWYGIADAU AMRYWIOL) 2021

HYSBYSIR DRWY HYN bod Cyngor Sir Fynwy ("y Cyngor") ar 7 Rhagfyr 2021 gan weithredu ei bwerau dan Ddeddf Rbeoleiddio Traffig Ffordd 1984 ("y Ddeddf") a phob pwer galluogi arall ac ar 61 ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol & Rhan III a Rhan IV Atodlen 9 y Ddeddf wedi gwneud y Gorchymyn dilynol.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 15 Rhagfyr 2021 a gellir cyfeirio ato fel "Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Ffordd, Terfyn Cyflymder a Rheoliadau Parcio (Diwygiadau Amrywiol) Cyngor Sir Fynwy 2021". Rhoddir manylion yr effaith gyffredinol a'r rhesymau dros y gorchymyn islaw.

Datganiad Effaith Gyffredinol

Effaith y Gorchymyn fydd newid teitl Gorchymyn Cydgrynhoi (Traffig a Therfyn Cyflymder) Cyngor Sir Fynwy 2019 ("y Gorchymyn Cydgrynhoi") i'w gwneud yn amlwg ei fod hefyd yn ymwneud a Therfynau Cyflymder a Pharcio. Mae hefyd ddiwygiadau i ddiffiniadau a chywiro camgymeriadau bach o fewn y Gorchymyn Cydgrynhoi. Mae un diwygiad bach i Orchymyn Cydgrynhoi Traffig a Therfyn Cyflymder Cyngor Sir Fynwy 2019 (Diwygiad Rhif 1) Rhan 1. Nid oes unrhyw newid i effeithiau cyffredinol y naill orchymyn na'r Hall.

Datganiad Rhesymau

Mae angen y Gorchymyn er mwyn trin amrywiol gamgymeriadau bach a gwallau drafftio o fewn y Gorchymyn Cydgrynhoi a Diwygiad Rhif 1 Rhan 1 na ddaeth yn glir tan ar 61 wneud y Gorchmynion gan felly sicrhau fod ystyr y Gorchmynion yn glir a bod y diffiniadau yn gywir.

Mae'r Gorchymyn yn rhy helaeth i gael ei osod yn yr Hysbysiad hwn - felly gellir gweld y Gorchymyn a'r Atodlen drwy fynd i'r dudalen ddilynol ar y wefan:

https:// www.monmouthshire.gov.uk/our-current-

consultations/. Gellir hefyd ei weld yn ystod oriau swyddfa rhesymol yn y Neuadd Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. Os dymunwch ffonio i gael gwybodaeth bellach, y rhif yw 01633 644562.

Os oes unrhyw berson yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn neu unrhyw un neu rai o'i ddarpariaethau ar y sail ei fod neu eu bod y tu allan i'r pwerau a roddir gan y Ddeddf, neu na chydymffurfiwyd gydag unrhyw ofyniad o'r Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed gan y Ddeddf, gall y person hynny, o fewn chwe wythnos o ddyddiad yr hysbysiad hwn wneud cais i'r diben i'r Uchel Lys.

Dyddiad: 15 Rhagfyr 2021 Mark Hand

Pennaeth Creu Lleoedd, Tai, Priffyrdd, Llifogydd a Chynllunio

Cyngor Sir Fynwy Blwch SP 106 Cil-ycoed Sir Fynwy NP26 9AN

Attachments

NEW2285336.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices