Search for more Public Notices in your area
General

PUBLIC NOTICE - PUBLIC INTEREST REPORT ON BLAENAU GWENT COUNCIL'S GOVERNANCE AND OVERSIGHT

Notice ID: NEW2321172

Notice effective from
28th January 2022 to 27th February 2022

HYSBYSIAD CYHOEDDUS

Cyngor Bwrdeistref Sirol

Blaenau Gwent

County Borough Council

PUBLIC NOTICE

HYSBYSIAD CYHOEDDUS - ADRODDIAD BUDD Y CYHOEDD AR DREFNIADAU LLYWODRAETHIANT A THROSOLWG

CYNGOR BLAENAU GWENT YNG NGHYSWLLT SILENT VALLEY WASTE SERVICES CYF.

Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent wedi derbyn Adroddiad Budd y Cyhoedd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru dan Ad ran 22 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Mae'r adroddiad yn ymwneud S threfniadau llywodraethiant a throsolwg y Cyngor yng nghyswllt Silent Valley Waste Services Cyf.

Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd archwilio'r adroddiad a gellir cael copi electronig o'r adroddiad drwy anfon e-bost at commlttee.servlces@blaenau-gwent.

gov.uk

neu gellir ei lawrlwytho o wefannau Archwilio Cymru a'r Cyngor. Bydd y Cyngor yn darparu copi papur o'r adroddiad drwy'r post mewn ymateb i geisiadau drwy e-bost neu'r post.

Bydd y Cyngor yn ystyried Adroddiad Budd y Cyhoedd a'r argymhellion ynddo mewn cyfarfod arbennig o'r Cyngor ddydd Llun 7 Chwefror 2022 am 10am. Cynhelir y cyfarfod yn rhithwir drwy Microsoft Teams ac os hoffech fynychu'r cyfarfod yn fyw drwy Microsoft Teams cysylltwch os gwelwch yn dda 9

committee.services@blaenau-gwent.gov.ukDYDDIAD: 28 Ionawr2022

PUBLIC NOTICE - PUBLIC INTEREST REPORT ON BLAENAU GWENT COUNCIL'S GOVERNANCE AND OVERSIGHT

ARRANGEMENTS IN RESPECT OF SILENT VALLEY WASTE SERVICES LTD.

Notice is hereby given that Blaenau Gwent County Borough Council has received from the Auditor General for Wales a Public Interest Report under Section 22 of the Public Audit (Wales) Act 2004. The report concerns the Council's governance and oversight arrangements in respect of Silent Valley Waste Services Ltd.

Any member of the public may inspect the report and an electronic copy of the report can be obtained by emailing committee.services@blaenau-gwent.

gov.uk

or can be downloaded from the Audit Wales and Council websites. The Council will provide a paper copy of the report by post in response to email or postal requests.

The Council will be considering the Public Interest Report and the recommendation contained within it at a Special Council meeting on Monday 7 February 2022 at 10am. The meeting will be held virtually via Microsoft Teams and if you would like to attend this meeting live via Microsoft Teams please contact

committee.services@blaenau-gwent.gov.ukDATE: 28th January 2022

Swyddfeydd Cyffredinol Heol Gwaith Dur Glynebwy, NP23 6DN.

General Offices, Steel Works Road, EbbwVale, NP23 6DN.

Attachments

NEW2321172.pdf Download

Blaenau Gwent County Borough Council

Municipal Offices , Civic Centre , Ebbw Vale , Blaenau Gwent , NP23 6XB

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/ 01495 311 556

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices