Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

Brecon Road, 20mph Speed Limit

Notice ID: NEW2378905

Notice effective from
5th April 2022 to 5th May 2022


Hysbysiad Statudol

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru


Gorchymyn Cefnffordd Yr A40 (Ffordd Aberhonddu A Ffordd Trefynwy, Y Fenni, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 20 Mya) 2022

MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn drwy arfer eu pwerau o dan adran 84(1)(a) a (2) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, sy'n dod i rym ar 6 Ebrill 2022. Effaith y Gorchymyn fydd cyflwyno terfyn cyflymder 20 mya ar y darn o gefnffordd yr A40 o'r enw Ffordd Aberhonddu a Ffordd Trefynwy yn y Fenni, Sir Fynwy sy'n ymestyn o bwynt 115 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd k Heol Undeb Orllewinol hyd at bwynt 40 metr i'r de o ganolbwynt ei chyffordd a Heol yr Orsaf.

Yn ystod cyfnod o 6 wythnos o 5 Ebrill 2022 ymlaen, gellir edrych ar gopi o'r Gorchymyn, ynghyd a phlan
ar gyfer gwneud y Gorchymyn, yn rhad ac am ddim, yn ystod oriau swyddfa arferol, yn swyddfeydd
Cyngor Sir Fynwy yn Neuadd y Sir, y Rhadyr, Brynbuga NP15 1GA. Gellir hefyd gael copi'au yn rhad ac am
ddim drwy ysgrifennu at y cyfeiriad post neu'r cyfeiriad e-bost isod gan ddyfynnu'r cyfeirnod qA1472982.
Noder: Bydd mynediad i Neuadd y Sir drwy apwyntiad ymlaen Haw yn unigdrwy anfon neges e-bost at

traffic@monmouthshire.gov.uk


J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Statutory Notice


For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales
Llywodraeth Cymru Welsh Government

The A40 Trunk Road (Brecon Road And Monmouth Road, Abergavenny, Monmouthshire) (20 Mph Speed Limit) Order 2022

THE WELSH MINISTERS have made an Order in exercise of their powers under section 84(1)(a) and (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984, which comes into force on 6 April 2022. The effect of the Order will be to introduce a 20 mph speed limit on the length of the A40 trunk road known as Brecon Road and Monmouth Road at Abergavenny, Monmouthshire that extends from a point 115 metres west of the centre-point of its junction with Union Road West to a point 40 metres south of the centre-point of its junction with Station Road.
During a period of 6 weeks from 5 April 2022 a copy of the Order together with a plan for making the
Order, may be inspected, free of charge, during normal opening hours from Monmouthshire County
Council at Monmouthshire County Hall, The Radyr, Usk NP15 1 GA. Copies may also be obtained free of
charge by writing to the address or email address below quoting reference number qA1472982.
Please note: Access to Monmouthshire County Hall will be by prior appointment only by emailing

traffic@monmouthshire.gov.ukJ SADDLER,
Transport, Welsh Government

Attachments

NEW2378905.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices