Search for more Public Notices in your area
Planning

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI CAERPHILLY COUNTY BOROUGH COUNCIL

Notice ID: NP3939755

Notice effective from
14th December 2016 to 13th January 2017

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI CAERPHILLY COUNTY BOROUGH COUNCIL

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi derbyn y cais cynllunio canlynol a gellir ei archwilio yn ystod oriau swyddfa arferol yn Nhy Tredomen, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF neu ar wefan y Cyngor. Dylai unrhyw sylwadau gael eu gwneud o fewn 21 diwrnod o'r dyddiad isod.

The following planning applications have been received by Caerphilly County Borough Council and may be inspected during normal office hours at Tredomen House, Tredomen Park, Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF or on the Council s website. Any comments should be made within 21 days of the date below.

Adran 67 a 73 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 Cyf: 16/0984/FULL - Dymchwel y wal ffin gefn garreg presennol, ac ailadeiladu'r llawr caled arfaethedig yn y cefn, adeiladu gat mynediad newydd a grisiau mynediad i'r ardd - 14 Garden Suburbs, Pont-y-waun, Casnewydd, NP11 7GB

Section 67 & 73 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Ref: 16/0984/FULL - Take down existing rear stone boundary wall, and re-build at back of proposed hard standing, construct new access gate and step access down to garden - 14 Garden Suburbs Pontywaun Newport NP11 7GB

Pennaeth Adfywio a Chynllunio Head of Regeneration and Planning

14eg Rhagfyr2016 14th December 2016

Attachments

NP3939755.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices