Search for more Public Notices in your area
Planning

Blackwood and Cefn Fforest Prohibition & Restriction of Waiting Order 2017

Notice ID: NP3959381

Notice effective from
25th January 2017 to 24th February 2017

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu ar Aros Coed Duon a Chefn Fforest 2017

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill ac ar 6l ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd a'r effaith ganlynol:-

1. Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar rannau o;a) Cyffordd Ffordd Waunborfa a Chl6s Ael y Brynb) O amgylch yr ardal laswelltog ar gyffordd Coedlan Derwendeg a Chilgant Craiglasc) O amgylch yr ardal laswelltog ar gyffordd Coedlan Penybryn a Chilgant Craiglasd) Cyffordd Heol Pentwyn a Lle'r Hen Ysgole) Rhan o ochr ddwyreiniol y ffordd gerbydau rhwng yr Hen Gyfnewidfa Ffon a Neuadd Ambiwlans Sant loanf) Cyffordd lon gefn Teras Rhosnewyddg) Cyffordd Heol Gordon a Chlos Gordonh) Cyffordd Heol Woodbine a mynediad l6n gefn yn arwain at Glos Woodbine2. Dileu'r gwaharddiad aros ar;a) Rhan o ochr ddwyreiniol Heol Libanusb) Rhan o ochr ddwyreiniol Heol Pentwyn i'w amnewid gydag Aros Dros Dro Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 8am-6pm am 1 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awrc) Rhannau o ochr orllewinol Heol Pentwyn i'w amnewid gyda Pharcio i Breswylwyr yn Unig Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn 8am-6pm3. Marciau Ysgol - Cadwch yn Glir ar Heol Pentwyn i'w amnewid gyda gwaharddiad aros ar unrhyw adeg.4. Parcio i Breswylwyr yn Unig Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn 8am-6pm ar Heol Pentwyn i'w amnewid gyda gwaharddiad aros ar unrhyw adeg.5. Aros cyfyngedig ar gyfer amseroedd a ddangosir ar ochr ddwyreiniol Heol Pentwyn i gael eu hamnewid gyda gwaharddiad aros ar unrhyw adeg.6. Gwahardd aros a llwytho ar unrhyw adeg ar; a) Rhan o ochr ddwyreiniol y StiydFawri'rgogledd o Fanc Barclays i gyffordd Heol Pentwyn.

7. Y bae Llwytho'n Unig bresennol i gael ei amnewid am waharddiad aros a llwytho ar unrhyw adeg ar ochr ddwyreiniol y Stryd Fawr gerllaw Banc Barclays.8. Llwytho'n Unig a gwaharddiad aros heblaw tacsis tu allan i dafarn y Forester i'w amnewid am Lwytho'n Unig9. Y gwaharddiad presennol ar aros ar unrhyw adeg a llwytho'n unig ar gyfer amseroedd a ddangosir i gael ei amnewid am aros cyfyngedig Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 8am-6pm am 30 munud, dim dychwelyd o fewn 1 awr ar ran orllewinol y ffordd gerbydau rhwng yr Hen Gyfnewidfa Ffon a Neuadd Ambiwlans Sant loan.10.1 ddileu Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu ar

Aros Coed Duona ChefnFforest 2014.

Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn arfaethedig, datganiad gan y Cyngor o'i resymau am wneud y Gorchymyn a Mapiau'n dangos rhannau'r heolydd dan sylw, yn swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG yn ystod oriau gwaith arferol (Dydd Llun i Ddydd Gwener). Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth isadran rheoli traffig y cyngor ar rif ff6n 01495 235147.

Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i'r Gorchymyn arfaethedig ynghyd a'i sail, yn ysgrifenedig at Wasanaethau Cyfreithiol (cyfeiriad uchod) erbyn 24ainChwefror 2017. Gall gohebiaeth gael ei datgelu yn unol a gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dyddiedig 25ain Ionawr 2017 Terry Shaw

Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili TyDyffryn

Ystad Ddiwydiannol Dyffryn Ystrad Mynach CF82 7WT

Blackwood and Cefn Fforest Prohibition & Restriction of Waiting Order 2017

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consulting with the Chief Officer of Police propose to make an Order the effect of which is to:-

1. Prohibit waiting at any time on;a) The junction of Waunborfa Road and Hillcrest Closeb) Around the grassed area at the junction of Derwendeg Avenue and Craiglas Crescentc) Around the grassed area at the junction of Penybryn Avenue and Craiglas Crescentd) The junction of Pentwyn Road and Old School Placee) Section of the eastern side of the carriageway between the Old Telephone Exchange and St Johns Ambulance Hallf) Junction of Rhosnewydd Terrace rear laneg) Junction of Gordon Road and Gordon Closeh) Junction of Woodbine Road and rear lane access leading to Woodbine Close2. Revoke prohibition of waiting on;a) Section of Libanus Road eastern sideb) Section of Pentwyn Road eastern side to be replaced with Limited Waiting Mon-Sat 8am-6pm 1 hour no return within 2 hoursc) Sections of Pentwyn Road western side to be replaced with Residents Only Parking Mon-Sat 8am-6pm3. School Keep Clear Markings on Pentwyn Road to be revoked and replaced with prohibition of waiting at any time.4. Residents Only Parking Mon-Sat 8am-6pm on Pentwyn Road to be replaced with prohibition of waiting at any time.5. Limited waiting for times shown on eastern side of Pentwyn Road to be replaced with prohibition of waiting at any time.6. Prohibit waiting and loading at any time on; a) Section of High Street eastern side northof Barclays Bank to the junction of Pentwyn Road.

7. Existing Loading Only bay to be replaced with prohibition of waiting and loading at any time on High Street eastern side near Barclays Bank.8. Loading Only and prohibition of waiting except taxis outside Forester's PH to be replaced with Loading Only9. Existing Prohibition of waiting at any time and loading only for times shown to be replaced with limited waiting Mon-Sat 8am - 6pm 30 minutes no return within 1 hour on western side of the carriageway between the Old Telephone Exchange and St Johns Ambulance Hall.10. To revoke Blackwood and Cefn Fforest Prohibition & Restriction of Waiting Order2014.

A copy of the proposed Order, a statement of the Council's reasons for making the Order and maps showing the affected lengths of roads may be inspected at the offices of Caerphilly County Borough Council Penallta House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF82 7PG during normal office hours (Monday to Friday). Further information can be obtained from the traffic management section, telephone 01495 235147.

Any objection to the proposed Order with the grounds for making it should be made in writing to Legal Services (address above) by 24th February 2017. Correspondence may be disclosed as required by the Freedom of Information Act.

Dated 25th January 2017 Terry Shaw Head of Engineering Services Caerphilly County Borough Council Duffryn House Duffryn Industrial Estate Ystrad Mynach

CF82 7WT

Attachments

NP3959381.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices