Search for more Public Notices in your area
CREDITORS SECTION
Traffic

ADRAN 23 - DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD

Notice ID: NP3964799

Notice effective from
1st February 2017 to 3rd March 2017

ADRAN 23 - DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN PARHAOL CYNGOR SIR FYNWY (DEANS HILL, MEADOW WALK, DANES CLOSE CAS-GWENT) GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG 2017
HYSBYSIR DRWY HYN i Gyngor Sir Fynwy o Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA ("y Cyngor") wneud y Gorchymyn uchod ar 30 Ionawr 2017. Bydd y Gorchymyn yn gwneud y Gorchymyn Arbrofol a fu yn ei le ers 3 Awst 2015 yn barhaol. Effaith y Gorchymyn: gwneud y gorchymyn arbrofol sydd mewn grym ar hyn o bryd yn barhaol gan wahardd cerbydau heb fod yn breswyl rhag parcio o fewn y strydoedd a ddynodwyd. Gellir archwilio manylion pellach y Gorchymyn yn cynnwys cynllun, datganiad rhesymau am wneud y Gorchymyn yn ystod oriau swyddfa arferol yn Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA a Hyb Cas-gwent yn Manor Way, Cas-gwent, NP16 5HZ. Os dymunwch ffonio neu gael mwy o wybodaeth am y cynnig hwn ffoniwch 01633 - 644026 os gwelwch yn dda. Os oes unrhyw berson yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw un o'i ddarpariaethau ar y sail nad yw neu nad ydynt o fewn y pwerau a roddir gan y Ddeddf, neu na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad o'r Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf, gall y person dan sylw, o fewn chwe wythnos o 30 Ionawr 2017 (dyddiad gwneud y Gorchymyn) wneud cais i'r diben hwnnw i'r Uchel Lys. Dyddiad: 31 Ionawr 2017 R Tranter Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices