Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary Prohibition of Driving Order 2017

Notice ID: NP4027156

Notice effective from
10th May 2017 to 9th June 2017

cyngor bwrdeistref slrol caerffili
Caerphilly County Borough Council

Twyn-Shon-Ifan, Maes-y-Cwmwr Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2017
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistaf Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd
Twyn-Shon-Ifan, Maes-y-cwmwr o'i gyffordd gyda Lon Pandy i'r mynediad i Gartref Kennels.
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar Ddydd Llun yr 22ain o Fai 2017 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau erbyn Dydd Gwener 9fed Mehefin 2017. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal drwy gydol cyfnod y cau ond bydd yr Heol ar gau i draffig cerbydol i gyd, gan gynnwys y gwasanaethau brys.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw i ganiatau am waith cynnal a chadw i'r bont gyffredinol, cael gwared ar lystyfiant a gwneud atgyweiriadau i ategweithiau'r bont a welydd adain.
Mae angen y gorchymyn gan Hammond (ECS) Cyf.
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth y contractwr yn uniongyrchol ar rif ffon 01685 879832 yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dyddiedig y 10fed diwrnod o Fai 2017. Terry Shaw
Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg, Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerfBli TyDyffryn
Ystad Ddiwydiannol Dyffryn Ystrad Mynach CF82 7WT
Twyn-Shon-Ifan, Maesycwmmer Temporary Prohibition of Driving Order 2017
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along.
Twyn-Shon-Ifan, Maesycwmmer from its junction with Pandy Lane to the access to Cartref Kennels.
The proposed Order is expected to commence on Monday 22nd May 2017 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is earlier. It is anticipated that the works be completed by Friday 9th June 2017 Pedestrian access will be maintained throughout the duration of the closure but the Road will be closed to all vehicular traffic including emergency service vehicles.
The reason for making the Order is to allow for general bridge maintenance, remove vegetation and cany out repairs to bridge abutments and wing walls.
The order is required by Hammond (ECS) Ltd.
Further information can be obtained from contractor directly telephone number 01685 879832 during normal office hours.
Dated this 10th day of May 2017.
Terry Shaw Head of Engineering Services Caerphilly County Borough Council Duffryn House Duffryn Industrial Estate Ystrad Mynach
CF82 7WT

Attachments

NP4027156.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices