Search for more Public Notices in your area
Traffic

Crosskeys Prohibition & Restriction of Waiting Order 2017 NOTICE

Notice ID: NP4031382

Notice effective from
17th May 2017 to 16th June 2017

Crosskeys Prohibition & Restriction of Waiting Order 2017 NOTICE
is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consulting with the Chief Officer of Police propose to make an order the effect of which is to:-
1. Prohibit waiting at any time on; a) The turning area of Mount Pleasant Terrace b) The Junction of Full MoonAccess Road and access to Waste Transfer Station c) The junction of Waunfawr Gardens and Blackvein Road d) Extend section of prohibition of waiting on northern side of B4591 Cromwell Road from its junction of Medart Street in a westerly direction for approximately 10 metres
2. To revoke Crosskeys Prohibition & Restriction of Waiting Order 2011 Acopy of the proposed Order, a statement of the Council’s reasons for making the Order and maps showing the affected lengths of roads may be inspected at the offices of Caerphilly County Borough Council Penallta House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF82 7PG during normal office hours (Monday to Friday). Further information can be obtained from the traffic management section, telephone 01495 235147. Any objection to the proposed Order with the grounds for making it should be made in writing to Legal Services (address above) by 9th June 2017. Correspondence may be disclosed as required by the Freedom of InformationAct. Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil Dated this 17th day of May 2017. Terry Shaw Head of Engineering Services Caerphilly County Borough Council Duffryn House Duffryn Industrial Estate Ystrad Mynach CF82 7WT Dyddiedig yr 17eg diwrnod o Fai 2017. Terry Shaw Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Ty Dyffryn Ystâd Ddiwydiannol Dyffryn Ystrad Mynach CF82 7WT Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu Aros Crosskeys 2017 HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei holl bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a’i holl bwerau galluogi eraill ac ar ôl ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd â’r effaith ganlynol:- 1. Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar; a) Man troi o Deras Brynhyfryd b) YGyffordd o Ffordd Fynediad Full Moon a mynediad i’r Orsaf Drosglwyddo Gwastraff c) Cyffordd Gerddi Waunfawr a Heol Blackvein d) Ymestyn rhan o’r gwaharddiad aros ar ochr ogleddol Heol Cromwell ar y B4591 o’i chyffordd gyda Stryd Medart i gyfeiriad y gorllewin am tua 10 metr 2. I ddiddymu Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu Aros Crosskeys 2011 Gellir archwilio copi o’r Gorchymyn arfaethedig, datganiad gan y Cyngor a’i resymau am wneud y Gorchymyn a mapiau’n dangos rhannau’r heolydd dan sylw, yn swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Penallta, Parc Tredomen,Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG yn ystod oriau gwaith arferol (Dydd Llun i Ddydd Gwener). Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth is-adran rheoli traffig y cyngor ar rif ffôn 01495 235147. Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i’r Gorchymyn arfaethedig ynghyd â’i sail, yn ysgrifenedig at Wasanaethau Cyfreithiol (cyfeiriad uchod) erbyn y 9fed o Fehefin 2017. Gall gohebiaeth gael ei ddatgelu yn unol â gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Attachments

NP4031382.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices