Search for more Public Notices in your area
Planning

Planning Notice

Notice ID: NP4034873

Notice effective from
24th May 2017 to 23rd June 2017

Planning Notice
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 HYSBYSIR DRWY HYN Y BYDD AROLYGYDD A BENODIR GAN WEINIDOGION CYMRU O DAN BARAGRAFF 1(1) ATODLEN 6 DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 I BENDERFYNU AR YR APÊL YN BRESENNOL YN SEFYDLIAD LYSAGHT, ORB DRIVE, CORPORATION ROAD, CASNEWYDD, NP19 0RA AR DDYDD MAWRTH 20 MEHEFIN 2017 AM 10.00 ER MWYN CYNNAL YMCHWILIAD LLEOL I’R CAIS CYNLLUNIO SYDD WEDI’I ALW I MEWN GAN LYWODRAETH CYMRU I DDYMCHWEL ADEILAD RHESTREDIG GRADD II, WOODLAND HOUSE (A ELWIR YN FICERDY MAGWYR YN LLEOL) AC ADEILADAU'R CWRTIL, ER MWYN HWYLUSO CYNLLUN ALINIO ARFAETHEDIG CORIDOR YR M4 O AMGYLCH FFORDD CASNEWYDD, PETAI GWEINIDOGION CYMRU’N PENDERFYNU GWEITHREDU’R GORCHMYNION STATUDOL A PHARHAU GYDA GWAITH ADEILADU CYNLLUN YR M4, YN DILYN YMCHWILIAD CYHOEDDUS LLEOL. ISABEL NETHELL AWDURDODWYD GAN WEINIDOGION CYMRU Rydym yn Croesawu Gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg We Welcome Communications in Welsh and English

Attachments

NP4034873.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices