Search for more Public Notices in your area
Traffic

A467 Swann Inn , Chapel of Ease and Pantside Footbridges Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2017

Notice ID: NP4061341

Notice effective from
6th July 2017 to 5th August 2017

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

A467 Pontydd Troed Swann Inn, Chapel of Ease a Chefn-y-pant Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2017

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd

Ar hyd A467 Pont Droed Swan Inn, Abercarn, Pont Droed Chapel of Ease, Abercarn a Phont Droed Cefn-y-pant, Cefn-y-pant.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar ddydd Llun 24ain Gorffennaf 2017. Am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gweithfeydd gael eu cwblhau erbyn Dydd Gwener 15fed Gorffennaf 2017.

Bydd llwybrau eraill ar gael trwy'r rhwydwaith priffyrdd lleol.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw i ganiatau i waith cynnal a chadw adeileddol gael ei wneud i'r pontydd troed.

Mae angen y gorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth y contracwr yn uniongyrchol ar rif ffon 01495 235323 yn ystod oriau swyddfa arferol.

A467 Swann Inn , Chapel of Ease and Pantside Footbridges Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2017

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding.

Along A467 Swan Inn Footbridge, Abercarn, Chapel of Ease Footbridge Abercarn and Pantside Footbridge Pantside

The proposed Order is expected to commence on Monday 24th July 2017. For a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is earlier. It is expected that the works will be completed by 15th September

2017

An alternative route is available via the local highway network

The reason for making the Order is to allow for structural maintenance works to the footbridges

The order is required by Caerphilly County Borough Council

Further information can be obtained from the contractor directly on 01495 235323 during normal office hours.

Dyddiedig yr 6ed diwrnod o Gorffennaf 2017. Terry Shaw

Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili TyDyffryn

Ystad Ddiwydiannol Dyffryn Ystrad Mynach CF82 7WT

Dated this 6th day of July 2017.

Terry Shaw Head of Engineering Services Caerphilly County Borough Council Duffryn House Duffryn Industrial Estate Ystrad Mynach

CF82 7WT

Attachments

NP4061341.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices