Search for more Public Notices in your area
Traffic

A4048 Chartist Bridge Blackwood Temporary Prohibition of Driving Order 2017

Notice ID: NP4061337

Notice effective from
6th July 2017 to 5th August 2017

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

A4048 Pont y Siartwyr Coed Duon Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2017

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf RheoleiddioTraffig Ffyrdd 1984(fely'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd:

Ar hyd yr A4048 Pont y Siartwyr, Coed Duon.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar Dydd Sul 16eg Gorffennaf 2017. Am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis. Rhagwelir bydd y gwaith yn cael ei gynnal ar yr 16eg, 23ain, a'r 30ain Gorffennaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn Ddydd Gwener 31ain Gorffennaf.

Bydd mynediad i gerddwyryn cael ei gynnal drwy gydol cyfnod y cau ond bydd yr Heol ar gau i bob traffig cerbydol, gan gynnwys y gwasanaethau brys.

Bydd llwybr arall ar gael drwy'r A4048 Ffordd Fenter Sirhywi, A472, A4049, A469, A465 a'r

A4048.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau prif arolygiad o dyrau'r bont.

Mae angen y gorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth y contractwr yn uniongyrchol ar rif ffon 01495 235323 yn ystod oriau swyddfa arferol.

A4048 Chartist Bridge Blackwood Temporary Prohibition of Driving Order 2017

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding.

Along A4048 Chartist Bridge Blackwood.

The proposed Order is expected to commence on Sunday 16th July 2017. For a period not exceeding eighteen months. It is anticipated that that works will be carried out on the 16th July, 23rd July and 30th July. It is expected that the works will be completed by 31st July 2017.

Pedestrian access will be maintained throughout the duration of the closure but the Road will be closed to all vehicular traffic including emergency service vehicles.

An alternative route is available via A4048 Sirhowy Enterprise Way, A472, A4049, A469, A465 and A4048.

The reason for making the Order is to allow for principal inspection of the bridge towers.

The order is required by Caerphilly County Borough Council.

Further information can be obtained from the contractor directly on 01495 235323 during normal office hours.

Dyddiedig y 6ed diwrnod o Orffennaf 2017. Terry Shaw

Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili TyDyffryn

Ystad Ddiwydiannol Dyffryn Ystrad Mynach CF82 7WT

Dated this 6th day of July 2017.

Terry Shaw Head of Engineering Services Caerphilly County Borough Council Duffryn House Duffryn Industrial Estate Ystrad Mynach

CF82 7WT

Attachments

NP4061337.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices