Search for more Public Notices in your area
CAERPHILLY COUNTY COUNCIL
Traffic

Waterloo Oakdale Temporary Prohibition of Driving Order 2017

Notice ID: NP4065094

Notice effective from
13th July 2017 to 12th August 2017

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council
Waterloo Oakdale Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau odan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, afydd a'r effaith owahardd cerbydau rhag mynd ar hyd
Waterloo, Oakdale.
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar ddydd Llun 24ain Gorffennaf 2017. Am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau
erbyn 18fed Awst 2017.
Bydd mynediad igerddwyr yn cael ei gynnal drwy gydol cyfnod ycau ond bydd yr Heol ar gau ibob traffig cerbydol, gan gynnwys ygwasanaethau brys.
Mae llwybr arall ar gael ar hyd yB4251 Rhiw Yard Coal, A4048 Ffordd Fenter Sirhywi, Teras Oakdale, Coedlan Syr Dafydd a'r B4251 Ffordd yParc.
Yrheswm dros wneud yGorchymyn yw caniatau ar gyfer adeiladu mesurau tawelu traffig.
Mae angen ygorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth y contractwr yn uniongyrchol ar rif ffon 01495 235323 yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dyddiedig y13eg diwrnod oOrffennaf 2017.
Terry Shaw
Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili TyDyffryn
Ystad Ddiwydiannol Dyffryn Ystrad Mynach CF82 7WT


Waterloo Oakdale Temporary Prohibition of Driving Order 2017

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along Waterloo, Oakdale. The proposed Order is expected to commence on Monday 24th July 2017. For a period not exceeding eighteen months or untilthe works have been completed, whichever is earlier. It is expected that the works will be completed by 18th August 2017. Pedestrian access will be maintained throughout the duration of the closure but the Road will be closed to all vehicular traffic including emergency service vehicles. An alternative route is available via B4251 Yard Coal Rise, A4048 Sir howy Enterprise Way, Oakdale Terrace, Syr Dafydd Avenue and B4251 Parkway
The reason for making the Order is to allow for construction of traffic calming measures. The order is required by Caerphilly County Borough Council. Further information can be obtained from the contractor directly on 01495 235323 during normal office hours.
Dated this 13th day of July 2017.
Terry Shaw Head of Engineering Services Caerphilly County Borough Council Duffryn House Duffryn Industrial Estate Ystrad Mynach CF82 7WT

Attachments

NP4065094.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices