Search for more Public Notices in your area
CREDITORS SECTION
Planning

CYNGOR SIR FYNWY HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO ADRAN 14 - DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 CYNGOR SIR FYNWY (HEOL TY GWYN, LLANDEGFEDD, SIR FYNWY) HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2018

Notice ID: NP4179530

Notice effective from
7th February 2018 to 9th March 2018

CYNGOR SIR FYNWY HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO ADRAN 14 - DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 CYNGOR SIR FYNWY (HEOL TY GWYN, LLANDEGFEDD, SIR FYNWY) HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2018
HYSBYSIR DRWY HYN bod CYNGOR SIR FYNWY yn bwriadu gwneud Gorchymyn Cau Ffordd dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984, fel y'i diwygiwyd, a fydd â’r effaith o gau dros dro i gerbydau'r darnau o'r ffordd a bennir yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn. Mae angen cau'r ffordd i alluogi cysylltu prif bibell ddwr newydd mewn modd diogel. Daw'r Gorchymyn i rym ar 19 Chwefror 2018 a bydd yn weithredol am 24 awr y diwrnod am dri diwrnod. Bydd mynediad rhesymol yn cael ei gynnal ar gyfer eiddo sydd ar hyd y ffyrdd a effeithir arnynt yn ystod cyfnod y caead. Yn sgil Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 bydd person sy'n torri cyfyngiad neu waharddiad a osodir dan Adran 14 y Ddeddf yn euog o drosedd. FFORDD AMGEN Bydd y llwybr dargyfeirio fel a ganlyn: ar Heol Ty Gwyn mewn cyfeiriad gogleddol i'w chyffordd gyda Heol Treherbert; yna mewn cyfeiriad cyffredinol de-ddwyreinol ar Heol Treherbert i'w chyffordd gyda Heol Roughton; yna mewn cyfeiriad de-orllewinol ar Heol Roughton i'w chyffordd gyda Heol Ty Gwyn; yna mewn cyfeiriad gogleddol ar Heol Ty Gwyn. ac i'r gwrthwyneb Dyddiad: 30 Ionawr 2018 Robert Tranter Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir Fynwy BLWCH POST 106 Cil-y-coed Sir Fynwy NP26 9AN ATODLEN Heol Ty Gwyn, Llandegfedd O bwynt 75 metr i'r gogledd o'i chyffordd gyda Heol Roughton am bellter o 215 metr mewn cyfeiriad gogleddol.

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices