Search for more Public Notices in your area
Traffic

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil Crosskeys Prohibition & Restriction of Waiting Order 2018

Notice ID: NP4193786

Notice effective from
7th March 2018 to 6th April 2018

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil Crosskeys Prohibition & Restriction of Waiting Order 2018
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of their powers
under the Road Traffic Regulation Act 1984 and
all other enabling powers and after consulting
with the Chief Officer of Police have made an
order the effect of which is to:-
1. Prohibit waiting at any time on:
a) The turning area of Mount Pleasant Terrace
b) The junction of Full Moon Access Road
and access to Waste Transfer Station
c) The junction of Waunfawr Gardens and
Blackvein Road
d) An extended section of existing prohibition
of waiting at any time on the northern side
of B4591 Cromwell Road from its junction
with Medart Street in a westerly direction
for approximately 10 metres.
2. To revoke Crosskeys Prohibition &
Restriction of Waiting Order 2011
The reason for making the Order is to address
problems of obstructive parking at various
locations throughout the Crosskeys area
The Order shall come into operation 8th March
2018, or later, when the associated signs are in
place.
If you wish to question the validity of the Order
or any of the provisions contained in it on the
grounds that it is not within the powers conferred
by the Road Traffic Regulations Act 1984 or
on the grounds that any requirement of that Act
or any enactment made under it has not been
complied with in relation to the Order you may
within six weeks of the date hereof apply to the
High Court for this purpose.
Dated 7th March 2018
Marcus Lloyd
Acting Head of Engineering Services
Tredomen House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Dyddiedig 7fed o Fawrth 2018
Marcus Lloyd
Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg Dros Dro
Ty Tredomen
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Gorchymyn Gwahardd a
Chyfyngu Aros Crosskeys 2018
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili wrth weithredu ei holl bwerau
o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd
1984 a’i holl bwerau galluogi eraill ac ar ôl
ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu wedi
gwneud Gorchymyn a fydd â’r effaith o:-
1. 1. Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar:
a) Man troi o Deras Mount Pleasant
b) Y Gyffordd o Ffordd Fynediad Full Moon a
mynediad i’r Orsaf Drosglwyddo Gwastraff
c) Cyffordd Gerddi Waunfawr a Ffordd
Blackvein
d) Ymestyn rhan o’r gwaharddiad aros ar
unrhyw adeg presennol ar ochr ogleddol
Heol Cromwell B4591 o’i chyffordd gyda
Stryd Medart i gyfeiriad y gorllewin am
tua 10 metr.
2. I ddiddymu Gorchymyn Gwahardd a
Chyfyngu Aros Crosskeys 2011
Y rheswm dros y Gorchymyn yw mynd i’r
afael â phroblemau parcio sy’n rhwystro mewn
gwahanol leoliadau ledled ardal Crosskeys
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar yr 8fed
Mawrth 2018 neu’n ddiweddarach, pan fydd yr
arwyddion cysylltiedig yn eu lle.
Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y
Gorchymyn neu unrhyw un o’r darpariaethau a
gynhwysir ynddo ar y sail nad ydynt o fewn y
pwerau a roddwyd gan y Ddeddf Rheoleiddio
Traffig Ffyrdd 1984 neu ar y sail bod unrhyw
ofyniad o’r Ddeddf honno a wnaed dan y ddeddf
heb gydymffurfio â’r Gorchymyn, gallwch wneud
hynny o fewn chwe wythnos o’r dyddiad isod i’r
Uchel Lys at y diben hwn.

Attachments

NP4193786.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices