Search for more Public Notices in your area
Traffic

Restricted By Ways 152,154,156,158 & 160 In The Community of Bedwas Temporary Prohibition of Pedestrians, Cyclists & Horses Order 2018

Notice ID: NP4225722

Notice effective from
2nd May 2018 to 1st June 2018

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council
Cilffordd Cyfyngedig 152,154,156,158 a 160 yng nghymuned Bedwas Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr, Beicwyr a Cheffylau Dros Dro 2018

HYSBYSIR
trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr, beicwyr a cheffylau rhag mynd ar hyd:-
Cilffordd cyfyngedig 152,154,156,158 a 160 yng nghymuned Bedwas am eu cyfanrwydd
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig ddechrau ar 14eg Mai 2018 am gyfnod nad yw'n hwy na chwe mis. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn 29ain Mehefin 2018
Ni fydd llwybr troed arall i gerddwyr ar gael drwy'r llwybrau cyfagos
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau i CNE RTN Limited ehangu ac uwchraddio i'r llwybr mynediad i ddarparu ar gyfer datblygiad tyrbin gwynt yn Nhyle Crwth
Mae angen yr archeb gan CNE RTN Ltd
Gellir cael rhagor o wybodaeth oddi wrth CNE RTB Limited, River Court, Mill Lane, Godalming, GU7 1EZ - Cysylltwch a Craig Beard ar ffon 0141 534 7921 neu 718668 yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dyddiedig 2il o Mai 2018 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Restricted By Ways 152,154,156,158 & 160 In The Community of Bedwas Temporary Prohibition of Pedestrians, Cyclists & Horses Order 2018


NOTICE
is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians, cyclists and horses proceeding along:-
Restricted By Ways 152, 154, 156, 157, 158 & 160 in the Community of Bedwas for their entireties
The proposed Order is expected to commence on 14th May 2018 for a period not exceeding six months it is anticipated that works will be completed by 29th June 2018
No alternative route for pedestrians will be available via the adjacent footpaths
The reason for making the Order is for CNE RTN Limited to allow widening and upgrading works to the access track to accommodate wind turbine development at Tyle Crwth
The order is required by CNE RTN Ltd
Further information can be obtained from CNE RTB Limited River Court Mill Lane Godalming GU7 1EZ - Contact Craig Beard telephone 0141 5347921 or 718668 during normal office hours.
Dated 2nd May 2018
Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed
CF82 7WF

Attachments

NP4225722.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices