Search for more Public Notices in your area
The Planning Inspectorate
Planning

The Developments of National Significance (Procedure) (Wales) Order 2016

Notice ID: MF0279905

Notice effective from
11th June 2018 to 11th July 2018

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance (Procedure) (Wales) Order 2016 The Developments of National Significance (Wales) Regulations 2016

Notice is hereby given that Energion Ltd has submitted an application for a Development of National Significance (DNS) to the Welsh Ministers for: Installation of a stand-by energy generating station that when constructed will have an installed generating capacity of approximately 20 MW. The site is located at Land at Southbrook Farm, Sudbrook Road, Sudbrook.

Members of the public can view the application documents online at https://acp.planninginspectorate.gov.uk/ViewCase.aspx?Caseid=3151903&CoID=0 , or at Monmouthshire County Council offices at all reasonable hours.

The timetable for the submission of evidence has begun and interested persons may submit representations to the Planning Inspectorate on behalf of the Welsh Ministers (details below) by 16 July 2018. All representations will be published to the Appeals Casework Portal website as soon as the deadline has passed.
More information on the DNS process, including a guide for communities can be found at: http://gov.wales/topics/planning/developcontrol/developments-of-national-significance/?lang=en.

Isabel Nethell, Head of Service, The Planning Inspectorate, Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ 0303 444 5946 Dns.wales@pins.gsi.gov.uk

Date: 11 June 2018

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (Fel y'i Diwygiwyd) Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocad

Cenedlaethol (Cymru) 2016
Hysbysir drwy hyn fod Energion Ltd wedi cyflwyno cais ar gyfer Datblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol i Weinidogion Cymru ar gyfer: Gosod gorsaf cynhyrchu ynni wrth gefn y bydd ganddo gapasiti cynhyrchu pan fydd wedi'i adeiladu o tua 20 MW Lleolir y safle ar Tir ar Fferm Southbrook, Heol Sudbrook, Sudbrook Mae aelodau'r cyhoedd yn gallu gweld dogfennau'r cais ar-lein yn https://acp.planninginspectorate.gov.uk/ViewCase.aspx?Caseid=3151903&CoID=0, neu yn swyddfeydd Cyngor Sir Fynwy yn ystod oriau rhesymol.
Gosod gorsaf cynhyrchu ynni wrth gefn y bydd ganddo gapasiti cynhyrchu pan fydd wedi'i adeiladu o tua 20 MW

Mae'r amserlen ar gyfer cyflwyno tystiolaeth wedi dechrau a gall pobl a buddiant gyflwyno cynrychiolaethau i'r Arolygiaeth Gynllunio ar ran Gweinidogion Cymru (mae'r manylion isod) erbyn 16 Gorffennaf 2018. Bydd pob cynrychiolaeth yn cael ei chyhoeddi ar wefan y Porth Gwaith Achos Apeliadau cyn gynted ag y bydd y dyddiad cau wedi mynd heibio. Ceir rhagor o wybodaeth am y broses Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol, gan gynnwys canllawiau ar gyfer cymunedau, yn: http://gov.wales/topics/planning/developcontrol/developments-of-national-significance/?lang=cy.
Isabel Nethell, Pennaeth Gwasanaeth, Yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeilad y Goron, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ
0303 444 5946
Dns.wales@pins.gsi.gov.uk Dyddiad: 11 Mehefin 2018

Attachments

MF0279905.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices