Search for more Public Notices in your area
Traffic

Caephilly County Borough council. A467 Swann Inn, Chapel of Ease and Pantside Footbridges

Notice ID: NP4262891

Notice effective from
18th July 2018 to 17th August 2018

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

A467 Pontydd Troed Swann Inn, Chapel of Ease a Chefn-y-pant

Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr, beicwyr a cheffylau rhag mynd ar hyd:-

A467 Pont Droed Swan Inn, Abercarn, Pont Droed Chapel of Ease, Abercarn a Phont Droed Cefn-y-pant, Cefn-y-pant.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig ddechrau ar 25ain Gorffennaf 2018 am gyfnod nad yw'n hwy na chwe mis. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn 22ain Tachwedd 2018.

Bydd llwybr amgen ar gyfer cerddwyr ar gael drwy'r rhwydwaith priffyrdd lleol.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw i ganiatau i waith cynnal a chadw adeileddol gael ei wneud i'r pontydd troed.

Mae angen y Gorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth y contracwr yn uniongyrchol ar rif ffon 01443 866598 yn ystod oriau swyddfa arferol.

A467 Swann Inn, Chapel of Ease and Pantside Footbridges

Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2018

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians, cyclists and horses proceeding along:-

A467 Swan Inn Footbridge, Abercarn, Chapel of Ease Footbridge, Abercarn and Pantside Footbridge, Pantside.

The proposed Order is expected to commence on Wednesday 25th July 2018 for a period not exceeding six months it is anticipated that works will be completed by 22nd November

2018.

An alternative route for pedestrians will be available via the local highway network.

The reason for making the Order is to allow for structural maintenance works to the footbridges.

The Order is required by Caerphilly County Borough Council.

Further information can be obtained from the contractor directly on telephone number 01443 866598 during normal office hours.

Dyddiedig 18fed Gorffennaf2018

Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Dated 18th July 2018 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4262891.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices