Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: NP4275860

Notice effective from
15th August 2018 to 14th September 2018

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu Aros Coed Duon a Chefn Fforest 2018

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei holl bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill ac ar 61 ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu wedi gwneud Gorchymyn a fydd a'r effaith o:-

1. Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar:

a) Cyffordd Heol Cefn a Choedlan Lewis Lewis.b) Cyffordd Coedlan Lewis Lewis a Chyffordd Tree Topsc) Heol Woodbine - ochr ddeheuol y tu allan i rif. 174. Diddymu gwaharddiad aros presennol ar rannau o;a) Clos Gordon - ochr ddeheuol orllewinol y tu allan i rif, 14b) Clos Gordon - ochr ogleddol ddwyreiniol y tu allan i rif, 55. Diddymu rhan o gyfyngiadau sy'n aros ar ochr gogledd ddwyreiniol Heol Pentwyn a rhoi gwaharddiad i aros yn ei le ar unrhyw adeg.6. Diddymu rhannau o barcio'r preswylwyr yn unig Llun-Sadwrn 8am-6pm ar ochr ddeheuol orllewinol Heol Pentwyn a rhoi gwaharddiad i aros o 8am-6pm.7. I ddileu Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu Aros Coed Duon a Chefn Fforest 2017.Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar yr 16eg diwrnod oAwst2018, neu'n ddiweddarach, pan fydd yr arwyddion cysylltiedig yn eu lle.

Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw un o'r darpariaethau a gynhwysir ynddo ar y sail nad ydynt o fewn y pwerau a roddwyd gan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 neu ary sail bod unrhyw ofyniad o'r Ddeddf honno a wnaed dan y ddeddf heb gydymffurfio a'r Gorchymyn, gallwch wneud hynny o fewn chwe wythnos o'r dyddiad isod i'r Uchel Lys at y diben hwn.

Dyddiedig 15fed Awst 2018 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Blackwood and Cefn Fforest Prohibition & Restriction of Waiting Order 2018

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consulting with the Chief Officer of Police have made an order the effect of which is to:-

1. Prohibit waiting at any time on:

a) The junction of Cefn Road and Lewis Lewis Avenue.b) The junction of Lewis Lewis Avenue and Tree Tops Avenuec) Woodbine Road - southern side outsideno. 17

4. Revoke sections of prohibition of waiting on;a) Gordon Close - south western side outside no, 14b) Gordon Close - north eastern side outside no. 55. Revoke a section of limited waiting on north eastern side of Pentwyn Road and replace with prohibition of waiting at any6. Revoke sections of residents' only parking Mon-Sat 8am-6pm on south western side of Pentwyn Road and replace with prohibition of waiting 8am-6pm.7. To revoke Blackwood and Cefn Fforest Prohibition & Restriction of Waiting Order 2017.The Order shall come into operation 16th day of August 2018, or later, when the associated signs are in place.

If you wish to question the validity of the Order or any of the provisions contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulations Act 1984 or on the grounds that any requirement of that Act or any enactment made under it has not been complied with in relation to the Order you may within six weeks of the date hereof apply to the High Court for this purpose.

Dated 15th August 2018 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4275860.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices