Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary Prohibition Driving Order 2018

Notice ID: NP4295332

Notice effective from
26th September 2018 to 26th October 2018

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council
Cylchfan Pwll-Y-Pant, Caerffili
Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2018
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio
Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn
gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y rhannau o'r heolydd canlynol:
Lleoliad y Safle (1): Cau'r A468 tua'r gorllewin a'r dwyrain o'i chroesffordd gyda Chylchfan Pwll-y-pant i Gylchfan Trecenydd
Llwybr Amgen: A469, A472, A470, A468. Bydd gwyriadau lleol mewn lle.
Hyd: Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn am 7:00pm ar ddydd Llun 15fed Hydref 2018. Mae'r gorchymyn arfaethedig am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn 6:00am ddydd Mercher 17eg Hydref 2018.
Mynediad: Bydd mynediad yn cael ei gynnal
Lleoliad y Safle (2): Cau'r A469 tua'r gogledd o'i chroesffordd a Chylchfan Pwll-y-pant i Gylchfan Coed- y-brain.
Llwybr Amgen: A470, A472, A469.
Hyd: Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig ddechrau am 7:00pm ddydd Mercher 17eg Hydref 2018. Mae'r Gorchymyn arfaethedig am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn 6:00am ddydd Iau, 18fed Hydref 2018.
Mynediad: Ni fydd mynedfa i mewn neu allan o
Drem-y-mynydd.
Lleoliad y Safle (3): Cau Heol Pwll-y-pant o'i chroesffordd a Chylchfan Pwll-y-pant i'w chroesffordd a'r Stryd Ganolog.
Llwybr Amgen: A468, B4600 Heol Bedwas, B4623 Heol Pontygwindy.
Hyd: Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig ddechrau am 7:00pm ar ddydd Iau 18fed Hydref 2018. Mae'r Gorchymyn arfaethedig am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn 6:00am ddydd Sadwrn 20fed Hydref 2018.
Mynediad: Bydd mynediad yn cael ei gynnal
Lleoliad y Safle (4): A468 tua'r gorllewin a'r dwyrain ar gau o'i chroesffordd a Chylchfan Pwll-y-pant a Chylchfan Gallagher.
Llwybr Amgen: A468, B4600 Heol Bedwas, B4623 Heol Pontygwindy.
Hyd: Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig ddechrau am 7:00pm ddydd Iau 25ain Hydref 2018. Mae'r Gorchymyn arfaethedig am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn 6:00am ddydd Sadwrn 27ain Hydref 2018.
Mynediad: Bydd mynediad yn cael ei gynnal
Lleoliad y Safle (5): A469 tua'r de ar gau o'i chroesffordd a Chylchfan Coed-y-brain i Gylchfan Pwll-y-pant.
LlwybrAmgen: A469, A472, A470, A468
Hyd: Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig ddechrau am 7:00pm ar ddydd Mercher 7fed Tachwedd 2018. Mae'r Gorchymyn arfaethedig am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn 6:00am ar ddydd Sadwrn 10fed
Tachwedd 2018.
Mynediad: Bydd mynediad yn cael ei gynnal
Rheswm: Adeiladu priffordd
Angen Gan: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Gwybodaeth: Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth CBSC ar 01443 815588 (yn ystod oriau swyddfa arferol).
Pwllypant Roundabout, Caerphilly
Temporary Prohibition Driving Order 2018
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit driving along the following sections of roads :
Site Location (1): A468 Westbound and Eastbound closed from its intersection with Pwllypant Roundabout to Trecenydd Roundabout
Alternative Route: A469, A472, A470, A468. Local diversions will be in place.
Duration: The proposed Order is expected to commence on 7:00pm on Monday 15th October 2018. The proposed order is for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that works will be completed by 6:00am on
Wednesday 17th October 2018.
Access: Access will be maintained.
Site Location (2): A469 Northbound closed from its intersection with Pwllypant Roundabout to Coed Y Brain Roundabout.
Alternative Route: A470, A472, A469.
Duration: The proposed Order is expected to commence 7:00pm on Wednesday 17th October 2018. The proposed order is for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that works will be completed by 6:00am on Thursday 18th October 2018.
Access: There will be no access into or out of Mountain View.
Site Location (3): Heol Pwllypant closed from its intersection Pwllypant Roundabout until its intersection with Central Street.
Alternative Route: A468, B4600 Bedwas Road, B4623
Pontygwindy Road.
Duration: The proposed Order is expected to commence 7:00pm on Thursday 18th October 2018. The proposed order is for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that works will be completed by 6:00am on Saturday 20th October 2018.
Access: Access will be not maintained.
Site Location (4): A468 Westbound and Eastbound closed from its intersection with Pwllypant Roundabout and Gallagher Roundabout.
Alternative Route: A468, B4600 Bedwas Road, B4623
Pontygwindy Road.
Duration: The proposed Order is expected to commence 7:00pm on Thursday 25th October 2018. The proposed order is for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that works will be completed by 6:00am on
Saturday 27th October 2018.
Access: Access will be maintained.
Site Location (5): A469 Southbound closed from its intersection with Coed Y Brain Roundabout to Pwllypant Roundabout.
Alternative Route: A469, A472, A470, A468
Duration: The proposed Order is expected to commence 7:00pm on Wednesday 7th November 2018. The proposed order is for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that works will be completed by 6:00am on
Saturday 10th November 2018.
Access: be maintained
Reason: Carriageway Construction Works.
Required By: Caerphilly County Borough Council.
Information: Further information can be obtained from
CCBC on01443 815588 during normal office hours.
Dyddiedig 26ain Medi 2018 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF
Dated 26th September 2018 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed
CF82 7WF

Attachments

NP4295332.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices