Search for more Public Notices in your area
Traffic

Mill Street, Risca. Temporary Prohibition of Driving Order 2018.

Notice ID: NP4303184

Notice effective from
10th October 2018 to 9th November 2018

Caerphilly County Borough Council

Stryd-y-felin, Rhisga. Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2018.

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y rhan ganlynol o heol: Y rhan honno o Stryd-y-felin, Rhisga ar y gyffordd i Heol-maes-y-ffynon.
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 29ain Hydref 2018 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau. Disgwylir i'r gweithfeydd gael eu cwblhau erbyn 5ed Tachwedd 2018.
Mae llwybr amgen ar gael drwy Teras-y-felin, Trem-y-sianel, Coedlan Herbert a'r B4591 Heol Casnewydd.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau cloddio'r ffordd i adnewyddu twll archwilio dros bibell garthffos bresennol a gosod pibell i ddatblygiad newydd.
Mae angen y Gorchymyn gan Morganstone Limited.
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Dave Ellis ar Rif Ffon 01554 779126 (yn ystod oriau swyddfa arferol).

Mill Street, Risca. Temporary Prohibition of Driving Order 2018.

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along the following section of road: That section of Mill Street, Risca at the junction to Springfield Road.
The proposed Order is expected to commence on 29th October 2018 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed. The works are expected to be completed by the 5th November 2018.
An alternative route is available via Mill Terrace, Channel View, Herbert Avenue and B4591 Newport Road.
The reason for making the Order is to allow for the excavation of the road for replacement of manhole over existing sewer pipe and install pipe to new development.
The Order is required by Morganstone Limited.
Further information can be obtained from Dave Ellis on Telephone Number 01554 779126 (during normal office hours).
Dyddiedig 10fed Hydref 2018


Marcus Lloyd - Pennaeth Isadeiledd, Ty Tredomen, Pare Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7WF
Dated 10th October 2018

Attachments

NP4303184.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices