Search for more Public Notices in your area
Traffic

Footpath No 190 / Restricted byway 189, Abercarn temporary prohibition of pedestrians order 2018.

Notice ID: NP4304141

Notice effective from
12th October 2018 to 11th November 2018

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

yngor

wrdeistref

lrol

aerffili Caerphilly County Borough Council

Llwybr Troed Rhif 190 / Llwybr cyfyngedig 189, Abercarn gorchymyn gwahardd cerddwyr Dros Dro 2018.

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn. a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd:

Yr rhan honno o Lwybr Troed Rhif 190 / Llwybr Cyfyngedig Abercarn.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 15fed Hydref 2018 am gyfnod nid yn fwy na chwe mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau. Ni fydd llwybr amgen ar gael. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau ar gyfer torri coed.

Mae'r Gorchymyn yn ofynnol gan 'Euroforest.'

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Gareth Edwards ar Rif Ffon 01974711840 (yn ystod oriau swyddfa arferol).

Dyddiedig 12fed Hydref 2018

Marcus Lloyd - Pennaeth Isadeiledd, Ty Tredomen, Pare Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7WF

Footpath No 190 / Restricted byway 189, Abercarn temporary prohibition of pedestrians order 2018.

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order, the effect of which will be to prohibit pedestrians along the following section of path:

That section of Footpath 190 / Restricted Byway Abercarn.

The proposed Order is expected to commence on 15th October 2018 for a period not exceeding six months or until the works have been completed. an alternative route will be not be available. The reason for making the Order is to allow tree felling.

The Order is required by Euroforest.

Further information can be obtained from Gareth Edwards on Telephone Number 01974711840 (during normal office hours).

Dated 12th October 2018

Marcus Lloyd - Head of Infrastructure, Tredomen House, Tredomen Park,

Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7WF

Attachments

NP4304141.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices