Search for more Public Notices in your area
Traffic

Mill Street, Risca. Temporary

Notice ID: NP4305928

Notice effective from
17th October 2018 to 16th November 2018

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili
Caerphilly County Borough CounCil
Mill Street, Risca. Temporary
Prohibition of Driving Order 2018.
NOTICE is hereby given that Caerphilly
County Borough Council in exercise of its
powers under the Road Traffic Regulation Act
1984 (as amended) has made an Order, the
effect of which will be to prohibit vehicles
along the following section of path:
That section of Mill Street, Risca at the
junction to Springfield Road.
The proposed Order is expected to commence
on 29th October 2018 for a period not
exceeding eighteen months or until the works
have been completed. The works are expected
to be completed by the 5th November 2018.
An alternative route is available via Mill
Terrace, Channel View, Herbert Avenue and
B4591 Newport Road.
The reason for making the Order is to allow
for the excavation of the road for replacement
of manhole over existing sewer pipe and
install pipe to new development.
The Order is required by Morganstone Limited.
Further information can be obtained
from Dave Ellis on Telephone Number
01554 779126 (during normal office hours).
Dated 17th October 2018
Marcus Lloyd - Head of Infrastructure,
Tredomen House, Tredomen Park,
Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7WF
Dyddiedig 17eg Hydref 2018
Marcus Lloyd - Pennaeth Isadeiledd,
Ty Tredomen, Parc Tredomen,
Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7WF
Stryd-y-felin, Rhisga. Gorchymyn
Gwahardd Gyrru Dros Dro 2018.
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan
y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984
(fel y’i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn,
a fydd â’r effaith o wahardd cerbydau rhag
mynd ar hyd y rhan ganlynol o’r heol.
Y rhan honno o Stryd-y-felin, Rhisga ar y
gyffordd i Heol-maes-y-ffynon.
Disgwylir i’r Gorchymyn arfaethedig gychwyn
ar 29ain Hydref 2018 am gyfnod nid yn fwy na
deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi
eu cwblhau. Disgwylir i’r gweithfeydd gael eu
cwblhau erbyn 5ed Tachwedd 2018.
Mae llwybr amgen ar gael drwy Teras-y-felin,
Trem-y-sianel, Coedlan Herbert a’r B4591
Heol Casnewydd.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw
caniatáu cloddio’r ffordd i adnewyddu twll
archwilio dros bibell garthffos bresennol a
gosod pibell i ddatblygiad newydd.
Mae angen y Gorchymyn gan Morganstone Limited.
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth
Dave Ellis ar Rif Ffôn 01554 779126
(yn ystod oriau swyddfa arferol).

Attachments

NP4305928.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices