Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2019

Notice ID: NP4338583

Notice effective from
4th January 2019 to 3rd February 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Llwybrau troed 268 Mynyddislwyn, a llwybrau troed 63, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 84, 82, 85 Rhisga a llwybrau ceffylau 61, 62 a 64 Gorchymyn Gwahardd Dros Dro i Gerddwyr 2019

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd y llwybrau troed canlynol;

Llwybrau troed 268 Mynyddislwyn, a llwybrau troed 63, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 84 a 85 a llwybrau ceffylau 61,62 64.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 13 Ionawr 2019 am gyfnod nid yn fwy na chwe mis neu nes bod y gweithfeydd wedi'u cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.

Nid oes llwybr arall ar gael. Bydd mynediad yn cael ei gynnal ar gyfer Gwasanaethau Brys.

Mae angen y Gorchymyn gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau gwaith cynaeafu coed.

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Ben Watson ar 07468742386 yn ystod oriau swyddfa arferol.

Footpaths 268 Mynyddislwyn, 63, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 84, 82, 85 Risca & Bridleways 61,62 and 64 Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2019

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along the following footpaths;

Footpaths 268 Mynyddislwyn and footpaths 63,72,73,74,76,77,78,81,82, 84 and 85 and Bridleways 61,62,64.

The proposed Order is expected to commence on13th January 2019 for a period not exceeding six months or until the works have been completed, whichever is the earlier.

There is no alternative route available. Access will be maintained for Emergency Services.

The Order is required by Natural Resources Wales.

The reason for making the Order is to allow for tree harvesting operations.

Further information can be obtained from Ben Watson on 07468742386 during normal office hours.

Dyddiedig 4ydd Ionawr 2019 Dated 4th January 2019Marcus Lloyd Marcus LloydPennaeth Isadeiledd Head of InfrastructureTy Tredomen Tredomen HouseParc Tredomen Tredomen ParkYstrad Mynach Ystrad MynachHengoed HengoedCF82 7WF CF82 7WFAttachments

NP4338583.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices