Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary Prohibition of Driving Order 2019

Notice ID: NP4341249

Notice effective from
12th January 2019 to 11th February 2019

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council
Stryd y Neuadd, Coed Duon I Hall Street, Blackwood

Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2019

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y rhan ganlynol o'r ffordd: Stryd y Neuadd, Coed Duon.
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 14eg Ionawr 2019 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi ei gwblhau.
Mae llwybr arall ar gael drwy Stryd y Bont, B4251 Stryd Fawr, Heol y Clogwyn a Stryd y Neuadd, Coed Duon.
Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal. Ni fydd mynediad ar gyfer y gwasanaethau brys yn cael ei gynnal.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw i ganiatau gosod Ceblau Newydd.
Mae angen y Gorchymyn gan Western Power Distribution.
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Nick Watts ar Rif Ffon 02920 771012 (yn ystod oriau swyddfa arferol).
Dyddiedig 12fed Ionawr 2019
Marcus Lloyd
Pennaeth Isadeiledd
Ty Tredomen
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF

Temporary Prohibition of Driving Order 2019

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles along the following section of road: Hall Street Blackwood.
The proposed Order is expected to commence on 14th January 2019 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed.
An alternative route is available via Bridge Street, B4251 High Street, Cliff Road and Hall Street Blackwood.
Access for pedestrians will be maintained. Access for emergency service vehicles will not be maintained.
The reason for making the Order is to allow for the installation of New Cables.
The Order is required by Western Power Distribution.
Further information can be obtained from Nick
Watts on Telephone Number 02920 771012
(during normal office hours).
Dated 12th January 2019 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed
CF82 7WF

Attachments

NP4341249.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices