Search for more Public Notices in your area
Traffic

Caerphilly County Borough Council

Notice ID: NP4346565

Notice effective from
24th January 2019 to 23rd February 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council
Heol Maes-y-nant, Coed Duon
Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2019
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y rhan ganlynol o heol:
Heol Maes-y-nant, Coed Duon.
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 4 Chwefror 2019 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn dydd Mawrth 30 Ebrill 2019.
Bydd llwybr arall ar gael trwy Heol y Ddol, Heol Maes-y-nant, Coed Duon.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau ar gyfer gwaith atgyweirio ceuffos.
Mae angen y Gorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar rif ffon 01443 866588 (yn ystod oriau swyddfa arferol).

Brookfield Road, Blackwood

Temporary Prohibition of Driving Order 2019
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles along the following section of road:
Brookfield Road, Blackwood.
The proposed Order is expected to commence on 4th February 2019 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by Tuesday 30th April 2019.
An alternative route is available via Meadow Road, Brookfield Road Blackwood.
The reason for making the Order is to allow for culvert repairs.
The Order is required by Caerphilly County Borough Council.
Further information can be obtained from Caerphilly County Borough Council on Telephone Number 01443 866588 (during normal office hours).

Dyddiedig 24ain Ionawr 2019

Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Pare
Tredomen
Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Dated 24th January 2019
Marcus Lloyd Head of Infrastructure
Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed
CF82 7WF

Attachments

NP4346565.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices