Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary Prohibition of Driving Order 2019

Notice ID: NP4349610

Notice effective from
31st January 2019 to 2nd March 2019

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Heol Maes-y-nant, Coed Duon | Brookfield Road, Blackwood

Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2019

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref

Sirol Caerffili with weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y rhan ganlynol o'r heol:

Heol Maes-y-nant, Coed Duon

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn

ar 4 Chwefror 2019 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi ei gwblhau.

Bydd llwybr arall ar gael trwy Heol y Ddol, Heol Maes-y-nant, Coed Duon.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw

caniatau ar gyfer gwaith atgyweirio ceuffos.

Mae angen y Gorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth

Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar rif ffon 01443 866588 (yn ystod oriau swyddfa arferol).

Dyddiedig 31ain Ionawr 2019

Marcus Lloyd

Pennaeth Isadeiledd

Ty Tredomen

Pare Tredomen

Ystrad Mynach

Hengoed

CF82 7WF

Temporary Prohibition of Driving Order 2019

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles along the following section of road:

Brookfield Road, Blackwood.

The proposed Order is expected to commence

on 4th February 2019 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been

completed.

An alternative route is available via Meadow Road, Brookfield Road Blackwood.

The reason for making the Order is to allow for

culvert repairs.

The Order is required by Caerphilly County

Borough Council.

Further information can be obtained from Caerphilly County Borough Council on

Telephone Number 01443 866588(during normal office hours).

Dated 31st January 2019 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Attachments

NP4349610.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices