Search for more Public Notices in your area
Traffic

Alexandra Road, Ynysddu Temporary Prohibition of Driving Order 2019

Notice ID: NP4368489

Notice effective from
30th March 2019 to 29th April 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Heol Alexandra, Ynys-Ddu Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2019

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y rhan ganlynol o'r heol:

Heol Alexandra, Ynys-ddu yn ei chyffordd a'r B4251.

Bydd llwybr arall ar gael drwy'r heolydd cyfagos.

Bydd mynediad ar gael i gerddwyr ac i gerbydau'r gwasanaethau brys.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 1 Ebrill 2019 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau ar gyfer ailosod y brif biben nwy.

Mae angen y Gorchymyn gan Wales & West Utilities.

Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Steven Davies ar Rif Ffon 07976 170298 neu steven.davies@wwutilities.co.uk (yn ystod oriau swyddfa arferol)

Alexandra Road, Ynysddu Temporary Prohibition of Driving Order 2019

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles along the following section of road:

Alexandra Road, Ynysddu at its junction with B4251.

Alternative route will be available via local roads.

Access for pedestrians and emergency service vehicles will be maintained.

The proposed Order is expected to commence on 1st April 2019 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier.

The reason for making the Order is to allow for the repair of the Gas Main.

The Order is required by Wales & West Utilities.

Further information can be obtained from Steven Davies on Telephone Number 07976170298 or steven.davies@wwutilities.co.uk (during normal office hours)

Dyddiedig 30 Mawrth 2019 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Dated 30th March 2019

Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4368489.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices